Муфтий Чувашии на инаугурации: «И среди нас бывают хулиганы»

ЧЕ­БОК­СА­РЫ, 22 сен­тяб­ря 2020, 15:26 — REGNUM Му­суль­ма­не в Чу­ва­ши­и го­то­вы «грес­ти» на «ко­раб­ле под наз­ва­ни­ем «Чу­ва­ши­я». Как пе­ре­да­ёт кор­рес­пон­дент ИА REGNUM, об этом се­год­ня, 22 сен­тяб­ря, за­я­вил на це­ре­мо­ни­и вступ­ле­ни­я Оле­га Ни­ко­ла­е­ва в долж­ность гла­вы Чу­ва­ши­и муф­тий рес­пуб­ли­ки, гла­ва ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Рос­си­и Аль­бир Крга­нов. Он так­же по­да­рил Ко­ран вновь изб­ран­но­му ру­ко­во­ди­те­лю ре­ги­о­на. Аль­бир Крга­нов. Скрин­шот с пря­мой транс­ля­ци­и с инау­гу­ра­ци­и gtrk21.ru… More...

Хөрмәтле хәзрәтләр hәм мөселман кардәшләребез!

1994 нче ел­ның 18 нче ма­ен­да оеш­ты­ру­чы мә­хәл­лә­ләр җы­е­нын­да Чу­вашс­тан мө­сел­ман­на­ры­ның Ди­ни­я нә­за­рә­те оеш­ты­ру­га кул ку­ел­ды. Шу­шы җы­ен­да Чу­вашс­тан мө­сел­ман­на­ры­ның Ди­ни­я нә­за­рә­те мөф­ти­е ва­зый­фа­сын баш­ка­ру­чы итеп Аль­бир хәз­рәт Крга­нов сай­лан­ды. Шу­шы 25 ел эчен­дә Мөф­ти­я­те­без, Аль­бир хәз­рәт Крга­нов җи­тәк­че­ле­ген­дә, мил­лә­те­без­гә ди­не­без­не үс­те­рү­гә,хал­кы­быз­ны ис­лам ди­не ру­хын­да тәр­би­я­ләү­гә зур өлеш керт­те.Ре­во­лю­ци­я­гә ка­дәр Чу­вашс­тан Рес­пуб­ли­ка­сын­да 38 мә­чет бул­са,… More...

Выступление Мансур-хазрата Хайбуллова на торжестве в честь официального названия мечети г. Новочебоксарск

Ас­са­ла­му­а­лей­кум, ува­жа­е­мы­е му­суль­ма­не и гос­ти! От име­ни Ду­хов­но­го соб­ра­ни­я му­суль­ман Рос­си­и, и его ли­де­ра Муф­ти­я Аль­бир хаз­ра­та Крга­но­ва и от всех му­суль­ман Чу­ва­ши­и при­ветст­ву­ем Вас в этой прек­рас­ной ме­че­ти прек­рас­но­го го­ро­да Но­во­че­бок­сарс­ка. Се­год­ня мы все соб­ра­лись по очень важ­но­му мо­мен­ту в жиз­ни му­суль­ман это­го слав­но­го го­ро­да. А имен­но, по по­во­ду тор­жест­ва в честь офи­ци­аль­но­го наз­ва­ни­я… More...

Представители ДУМ ЧР участвовали в международной конференции в г. Махачкала

15 но­яб­ря в сто­ли­це Рес­пуб­ли­ки Да­гес­тан г. Ма­хач­ка­ла прош­ла меж­ду­на­род­на­я науч­но-прак­ти­чес­ка­я бо­гос­ловс­ка­я кон­фе­рен­ци­я на те­му: «Воз­рож­де­ни­е тра­ди­ци­он­но­го ду­хов­но­го нас­ле­ди­я рос­сийс­ких му­суль­ман: проб­ле­мы сох­ра­не­ни­я му­суль­манс­кой иден­тич­нос­ти в ус­ло­ви­ях ми­ро­вой гло­ба­ли­за­ци­и». Ор­га­ни­за­то­ра­ми ме­роп­ри­я­ти­я выс­ту­пи­ли Муф­ти­ят Рес­пуб­ли­ки Да­гес­тан, Ду­хов­но­е соб­ра­ни­е му­суль­ман Рос­си­и, Ко­ми­тет по сво­бо­де со­вес­ти, вза­и­мо­дейст­ви­ю с ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми Рес­пуб­ли­ки Да­гес­тан,  при под­держ­ке Ад­ми­нист­ра­ци­и гла­вы Рес­пуб­ли­ки Да­гес­тан,… More...

Во всех мечетях Чувашии прошли Гает Намазы в честь Ураза-Байрама

Му­суль­ма­не  Чу­ва­ши­и  от­ме­ти­ли Ура­за-бай­рам, празд­ник, ко­то­рый от­ме­ча­ет­ся в  честь окон­ча­ни­я пос­та  в  ме­сяц  Ра­ма­зан.  Во всех ме­че­тях  Чу­ва­ши­и  прош­ли га­ет на­ма­зы- тор­жест­вен­ны­е кол­лек­тив­ны­е  мо­лит­вы. С празд­ни­ком  му­суль­ман  Чу­ва­ши­и позд­ра­вил муф­тий Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман  Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и  Чу­ва­ши­и, пред­се­да­тель Ду­хов­но­го соб­ра­ни­я му­суль­ман  Рос­си­и Аль­бир хаз­рат  Крга­нов. В со­бор­ной ме­че­ти в честь трех  са­ха­бов   в се­ле … More...

В деревне Полевые Бикшики прошло 20-летие мечети

В де­рев­не По­ле­вы­е Бик­ши­ки Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на празд­но­ва­ли 20-ле­ти­е  ме­че­ти «Ур­та­лык» з5 при­хо­да ДУМ ЧР. На тор­жест­вен­ном ме­роп­ри­я­ти­и при­сутст­во­ва­ли Пред­се­да­тель Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки Ман­сур хаз­рат Хай­бул­лов, гла­ва ад­ми­нист­ра­ци­и Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на Ру­дольф Ва­силь­е­вич Се­ли­ва­нов, Ка­зый ДУМ ЧР Са­ед­за­да хаз­рат Ги­ма­ев, гла­ва Бик­шикс­ко­го сельс­ко­го по­се­ле­ни­я Вла­ди­мир Ме­фодь­ев, ди­рек­тор МБО­У «По­ле­во­бик­шикс­ка­я СОШ» Иль­дар Ка­ма­лет­ди­нов, има­мы та­тарс­ких сел Чу­ва­ши­и, има­мы му­суль­манс­ких при­хо­дов Чу­ва­ши­и, ре­ли­ги­оз­ны­е де­я­те­ли… More...

В Чувашии прошел семинар-практикум «У терроризма нет религии!»

В д. Аль­бусь-Сюр­бе­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки про­шел масш­таб­ный се­ми­нар-прак­ти­кум «У тер­ро­риз­ма нет ре­ли­ги­и!». В ме­роп­ри­я­ти­и участ­во­ва­ли свы­ше 200 че­ло­век. Это чле­ны АТК и сот­руд­ни­ки ап­па­ра­та АТК в Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке, предс­та­ви­те­ли Мин­куль­ту­ры, Ми­ноб­ра­зо­ва­ни­я, МВД, УФСБ Рос­си­и по Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке, Че­бок­сарс­ко­го ко­о­пе­ра­тив­но­го инс­ти­ту­та; сек­ре­та­ри АТК в Ба­ты­ревс­ком, Ка­нашс­ком, Ком­со­мольс­ком, Ше­мур­шинс­ком, Яль­чикс­ком, Ян­ти­ковс­ком ра­йо­нах, г. Ка­на­ше; спе­ци­а­лис­ты от­де­лов… More...

Состоялось совместное заседание Совета по делам национальностей Чувашской Республики и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями в Чувашской Республике

31 мар­та за­мес­ти­тель Пред­се­да­те­ля Ка­би­не­та Ми­нист­ров Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки — Ру­ко­во­ди­тель Ад­ми­нист­ра­ци­и Гла­вы Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки Юрий Ва­силь­ев про­вел сов­мест­но­е за­се­да­ни­е Со­ве­та по де­лам на­ци­о­наль­нос­тей Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки и Со­ве­та по вза­и­мо­дейст­ви­ю с ре­ли­ги­оз­ны­ми объ­е­ди­не­ни­я­ми в Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке. Юрий Ва­силь­ев конс­та­ти­ро­вал, что в Чу­ва­ши­и в ми­ре и сог­ла­си­и жи­вут предс­та­ви­те­ли раз­ных на­ци­о­наль­нос­тей и кон­фес­сий. Серь­ез­но­е вни­ма­ни­е уде­ля­ет­ся про­фи­лак­ти­ке экст­ре­миз­ма. Бла­го­да­ря эф­фек­тив­но­му вза­и­мо­дейст­ви­ю… More...

Республиканская олимпиада по предмету «Основы исламской культуры» 2017год

Ми­нис­терст­во об­ра­зо­ва­ни­я и мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки сов­мест­но с цент­ра­ли­зо­ван­ной ре­ли­ги­оз­ной ор­га­ни­за­ци­ей Ду­хов­но­е Уп­рав­ле­ни­е Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки каж­дый год про­во­дит олим­пи­а­ду по мо­ду­лю «Ос­но­вы ис­ламс­кой куль­ту­ры» для уча­щих­ся об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных школ. 25 мар­та 2017 го­да сос­то­я­лась рес­пуб­ли­канс­ка­я олим­пи­а­да школь­ни­ков в рам­ках изу­че­ни­я учеб­но­го кур­са «Ос­но­вы ре­ли­ги­оз­ных куль­тур и светс­кой эти­ки» для уча­щих­ся 4-5-6 клас­сов по мо­ду­лю… More...

Мансур хазрат принял участие в «Кулаткинских чтениях»

В Ста­ро­ку­лат­кинс­ком ра­йо­не Уль­я­новс­кой об­лас­ти сос­то­я­лись XYI Ку­лат­кинс­ки­е чте­ни­я, пос­вя­щен­ный ро­ли ма­те­ри. Все­го в ме­роп­ри­я­ти­и при­ня­ло учас­ти­е око­ло 150 че­ло­век:  има­мы, пре­по­да­ва­те­ли мед­ре­се, ре­ли­ги­оз­ны­е де­я­те­ли Уль­я­новс­кой и Са­марс­кой об­лас­тей, Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки и Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан. Сре­ди по­чет­ных гос­тей бы­ли Глав­ный ка­зый Та­тарс­та­на Джа­лиль хаз­рат Фаз­лы­ев, за­мес­ти­тель пред­се­да­те­ля ВКТ Да­нис Ша­ки­ров, пред­се­да­тель ДУМ ЧР Ман­сур хаз­рат Хай­бул­лов,… More...