Чичкан авылында Җиңү бәйрәме Коръән укып, корбан ашлары белән үтте

Бы­ел га­дәт­тә үтә тор­ган Җи­ңү бәй­рә­ме Чич­кан авы­лын­да үт­те. Мон­да үт­кән ел­ны Бө­ек Ва­тан су­гы­шын­да кат­на­шу­чы­лар хөр­мә­те­нә һәй­кәл – комп­лекс ясап куй­ган­нар иде. Бы­ел­да әби-апа­лар, абый-ба­бай­лар, мәк­тәп уку­чы­ла­ры һәм укы­ту­чы­лар Җи­ңү бәй­рә­ме­нә җы­ел­ган. За­ма­нын­да Чич­кан авы­лын­нан 164 ке­ше дош­ман­нар­га кар­шы су­гы­шыр­га кит­кән. 54 ге­нә ту­ган авыл­ла­ры­на әй­лә­неп ка­йи­та ал­ган. Алар­да ин­де исән тү­гел. Бү­ген ба­ры… More...