Комиссия ЦДУМ дала высокую оценку медресе «Гулистан»

В мед­ре­се «Гу­лис­тан» Муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и идут вы­пуск­ни­е эк­за­ме­ны ша­кир­дов оч­но­го от­де­ле­ни­я. 28 ма­я сту­ден­ты мед­ре­се по­ка­за­ли сво­ю ус­пе­ва­е­мость чле­нам конт­роль­но-эк­за­ме­на­ци­он­ной ко­мис­си­и ЦДУМ Рос­си­и. Конт­роль­но-эк­за­ме­на­ци­он­на­я ко­мис­си­я ЦДУМ Рос­си­и бы­ла соз­да­на при­ка­зом вер­хов­но­го Муф­ти­я ЦДУМ Рос­си­и, шей­хуль-ис­ла­ма Тал­гат хаз­ра­та Тад­жуд­ди­на. Ко­мис­си­ю возг­лав­ля­ет рек­тор РИ­У ЦДУМ Рос­си­и Ри­нат хаз­рат Ра­ев. Чу­ва­ши­ю по­се­ти­ли чле­ны ко­мис­си­и Су­лей­ма­нов Ар­тур хаз­рат- за­мес­ти­тель… More...

Шакирды медресе «Гулистан» стали победителями конкурса чтецов Корана среди учащихся медресе ПФО

В г. Уль­я­новс­ке про­шел IY Кон­курс чте­цов Ко­ра­на сре­ди уча­щих­ся мед­ре­се При­волжс­ко­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га, в ко­то­ром при­ня­ли учас­ти­е око­ло двух­сот че­ло­век. В Уль­я­новск при­е­ха­ли ша­кир­ды мед­ре­се из Са­марс­кой об­лас­ти, Ка­за­ни, Уль­я­новс­кой об­лас­ти. В чис­ле участ­ни­ков бы­ли и ша­кир­ды мед­ре­се «Гу­лис­тан» Муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и. Зна­ни­я участ­ни­ков оце­ни­ва­ло жю­ри во гла­ве Са­бир хаз­ра­та Ка­ри­мо­ва — Ко­ран-ха­фи­за из г.… More...

Весенняя сессия шакирдов — заочников медресе «Гулистан»

В мед­ре­се «Гу­лис­тан» Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки на­ча­лась ве­сен­ня­я сес­си­я ша­кир­дов за­оч­но­го от­де­ле­ни­я. Му­ал­ли­мы «Гу­лис­та­на» чи­та­ют лек­ци­и и про­во­дят прак­ти­чес­ки­е за­ня­ти­я по му­суль­манс­ко­му пра­ву – Фикх, по чте­ни­ю Ко­ра­на и про­хо­дят лек­ци­и по ис­то­ри­и. Сту­ден­ты, обу­ча­ю­щи­е­ся на пер­вом кур­се, кро­ме чте­ни­я Ко­ра­на, так­же уси­лен­но про­хо­дят курс по Аки­де – ис­ламс­ко­му ве­ро­у­че­ни­ю. Этот пред­мет яв­ля­ет­ся… More...

Безнең имамнар: Камәретдин хәзрәт Салихов

Ка­ма­рет­дин Ба­һа­вет­дин улы Са­ли­хов – кү­ре­нек­ле дин әһе­ле. Ул 1890 ел­да Бу­а ра­йо­ның Аль­ших авы­лын­да кресть­ян га­и­лә­сен­дә дөнь­я­га ки­лә. 1912 ел­ны Бу­а­ның “Ну­ри­я” мәд­рә­сә­сен тә­мам­лый һәм шун­да мө­гал­лим бу­лып эш­ли баш­лый. 1917–1924 ел­лар­да Тә­теш ра­йо­ны­ның Үтә­меш авы­лын­да имам-ха­тыйб ва­зи­фа­ла­рын баш­ка­ра. 1920 ел­ның ап­ре­лен­дә ул оч­рак­лы рә­веш­тә Бу­а­да­гы со­вет хө­кү­мә­те­нә кар­шы чы­гыш­лар ва­кы­ты­на элә­геп, контр­ре­во­лю­ци­он хә­рә­кәт­ләр­дә… More...