Осенняя сессия в медресе «Гулистан» ДУМ ЧР. 2017-18 учебный год

Осень по­ра уче­бы, как в шко­лах, так и в мед­ре­се. С 1 го по 15 но­яб­ря 2017 го­да в мед­ре­се «Гу­лис­тан»ДУМ ЧР прош­ла осен­ня­я сес­си­я за­оч­ни­ков. В мед­ре­се ра­бо­та­ет за­оч­но­е и ве­чер­не­е от­де­ле­ни­е для обу­ча­ю­щих­ся. Уже вто­рой год обу­че­ни­е в мед­ре­се про­хо­дит по Об­ра­зо­ва­тель­но­му стан­дар­ту сред­не­го про­фес­си­о­наль­но­го ре­ли­ги­оз­но­го об­ра­зо­ва­ни­я. Вклю­че­ны та­ки­е пред­ме­ты как пси­хо­ло­ги­я и… More...

Республиканская олимпиада по предмету «Основы исламской культуры» 2017год

Ми­нис­терст­во об­ра­зо­ва­ни­я и мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки сов­мест­но с цент­ра­ли­зо­ван­ной ре­ли­ги­оз­ной ор­га­ни­за­ци­ей Ду­хов­но­е Уп­рав­ле­ни­е Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки каж­дый год про­во­дит олим­пи­а­ду по мо­ду­лю «Ос­но­вы ис­ламс­кой куль­ту­ры» для уча­щих­ся об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных школ. 25 мар­та 2017 го­да сос­то­я­лась рес­пуб­ли­канс­ка­я олим­пи­а­да школь­ни­ков в рам­ках изу­че­ни­я учеб­но­го кур­са «Ос­но­вы ре­ли­ги­оз­ных куль­тур и светс­кой эти­ки» для уча­щих­ся 4-5-6 клас­сов по мо­ду­лю… More...

День профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи Батыревского района ЧР

2 фев­ра­ля 2017 го­да в Ба­ты­ревс­ком ра­йо­не ЧР про­шел День про­фи­лак­ти­ки ал­ко­го­лиз­ма, та­ба­ко­ку­ре­ни­я и нар­ко­ма­ни­и сре­ди мо­ло­де­жи ра­йо­на. Это ме­роп­ри­я­ти­е бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но по ини­ци­а­ти­ве Цент­ра­ли­зо­ван­ной ре­ли­ги­оз­ной ор­га­ни­за­ци­и Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман ЧР и при под­держ­ке  Ан­ти­нар­ко­ти­чес­кой ко­мис­си­и Рес­пуб­ли­ки, и Об­щест­вен­ной па­ла­ты ЧР, ад­ми­нист­ра­ци­и Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на и ор­га­нов влас­ти рес­пуб­ли­ки и дру­гих за­ин­те­ре­со­ван­ных ор­га­ни­за­ций и уч­реж­де­ний. На встре­че… More...

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров посетил медресе «Гулистан»

4 ян­ва­ря 2017 го­да се­ло Шы­гыр­дан Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на ЧР по­се­тил Глав­ный фе­де­раль­ный инс­пек­тор Ген­на­дий Фе­до­ров. В зда­ни­и ад­ми­нист­ра­ци­и сельс­ко­го по­се­ле­ни­я бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на встре­ча, где при­ня­ли учас­ти­е пред­се­да­тель Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки, член Об­щест­вен­ной па­ла­ты рес­пуб­ли­ки Ман­сур хаз­рат Хай­бул­лов, Гла­ва ад­ми­нист­ра­ци­и Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на Ру­дольф Се­ли­ва­нов, гла­ва ад­ми­нист­ра­ци­и се­ла Шы­гыр­дан Мин­сур Ва­ли­тов, за­мес­ти­тель про­ку­ро­ра Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на,… More...

Состоялось приходское собрание новой махалли села Шыгырдан

7 ян­ва­ря 2017 го­да в зда­ни­и мед­ре­се «Гу­лис­тан» Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­ва­ши­и сос­то­я­лось соб­ра­ни­е со­ве­та му­суль­манс­ко­го при­хо­да № 46 се­ла Шы­гыр­дан при ДУМ ЧР. Чле­ны при­ходс­ко­го со­ве­та по ру­ко­водст­вом пред­се­да­те­ля Муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и Ман­сур хаз­ра­та Хай­бул­ло­ва об­су­ди­ли воп­ро­сы ка­са­ю­щи­е­ся стро­и­тельст­ва ме­че­ти «Мус­ли­ма» дан­но­го при­хо­да. При­ход № 46 се­ла Шы­гыр­дан на­хо­дит­ся в но­вом мик­ро­ра­йо­не се­ла, а стро­и­тельст­во… More...

«Кто-то назвал нас «вежливым муфтиятом», кто-то – «джентльменами из деревни»

Аль­бир Крга­нов расс­ка­зал на пресс-кон­фе­рен­ци­и в Ка­за­ни, как стро­ит нас­то­я­щу­ю та­тарс­ку­ю фе­де­раль­ну­ю му­суль­манс­ку­ю ор­га­ни­за­ци­ю Ме­четь «Яр­дэм» в сто­ли­це Та­тарс­та­на выб­рал Аль­бир Крга­нов для сво­ей пер­вой боль­шой встре­чи с жур­на­лис­та­ми в ка­чест­ве гла­вы ду­хов­но­го соб­ра­ни­я му­суль­ман Рос­си­и. Ин­те­рес­но, что на встре­че не бы­ло ни­ко­го из пер­вых лиц ДУМ РТ, впро­чем, это не по­ме­ша­ло Крга­но­ву за­я­вить, что… More...

Әлбир Крганов Үзәк диния нәзарәте белән аңлашып булмаганлыгын белдерде

Үзәк Ди­ни­я нә­за­рә­те баш­ка­лар да ка­бул итер­лек, ти­гез дә­рә­җә­дә аң­ла­шыр­лык мо­дель­не тәкъ­дим итә ал­мый, дип бел­дер­де яңа оеш­кан Ди­ни шу­ра җи­тәк­че­се. (Ка­зан, 24 де­кабрь, “Та­тар-ин­форм”, Ли­ли­я Лок­ма­но­ва). Бү­ген Ка­зан­да­гы “Яр­дәм” тер­нәк­лән­де­рү үзә­ген­дә Мәс­кәү, Рос­си­я үзәк тө­бә­ге һәм Чу­ва­ши­я Рес­пуб­ли­ка­сы мөф­ти­е, Рос­си­я мө­сел­ман­на­ры ди­ни шу­ра­сы җи­тәк­че­се Әл­бир Крга­нов жур­на­лист­лар бе­лән оч­раш­ты. Мат­бу­гат кон­фе­рен­ци­я­се ба­ры­шын­да ул Рос­си­я… More...

Россиядәге мөфтиятләрне бергә кушу мөмкин түгел — Россия мөселманнарының дини шурасы рәисе

Ди­ни­я нә­за­рә­те­нең дәү­ләт бе­лән дин ара­сын­да­гы элем­тә, рус­лар бе­лән та­тар­лар ара­сын җай­га са­лу бу­ен­ча тәҗ­ри­бә­сен югал­тыр­га яра­мый, ди Әл­бир Крга­нов. (Ка­зан, 24 де­кабрь, “Та­тар-ин­форм”, Ли­ли­я Лок­ма­но­ва). Рос­си­я­дә мө­сел­ман­нар бе­лән ида­рә итү сис­те­ма­сы нә­ти­җә­ле эш­лә­сен өчен ни­чә мөф­ти­ят бу­лыр­га ти­еш­ле­ген әй­тү­е кы­ен. Мәс­кәү, Рос­си­я үзәк тө­бә­ге һәм Чу­ва­ши­я Рес­пуб­ли­ка­сы мөф­ти­е, Рос­си­я мө­сел­ман­на­ры­ның ди­ни шу­ра­сы җи­тәк­че­се Әл­бир… More...

Мине “авылдан чыккан джентльмен” дип атадылар. Бу мине мыскыл итми — Ә.Крганов

Мин авыл­да ту­у­ым бе­лән го­рур­ла­нам. Мин үз та­мыр­ла­рым бе­лән го­рур­ла­нам, авыл­даш­ла­рым ми­ңа хөр­мәт бе­лән ка­рый һәм бу ми­нем өчен бик мө­һим, ди­де мөф­ти. (Ка­зан, 24 де­кабрь, “Та­тар-ин­форм”, Ли­ли­я Лок­ма­но­ва). Бү­ген “Яр­дәм” тер­нәк­лән­де­рү үзә­ген­дә уз­ган мат­бу­гат оч­ра­шу­ы ба­ры­шын­да Мәс­кәү, Рос­си­я үзәк тө­бә­ге һәм Чу­ва­ши­я Рес­пуб­ли­ка­сы мөф­ти­е, Рос­си­я мө­сел­ман­на­ры ди­ни шу­ра­сы җи­тәк­че­се Әл­бир Крга­нов Тәл­гать Та­җет­дин­ның яңа… More...

Әлбир Крганов: Татарстан мөфтияте дә федераль дәрәҗәдәге мөфтият шикелле ул

Та­тарс­тан мөф­ти­я­те рес­пуб­ли­ка­да яшәү­че мө­сел­ман­нар өчен ге­нә эш­ләр­гә ти­еш тү­гел, ди мөф­ти.  (Ка­зан, 24 де­кабрь, “Та­тар-ин­форм”, Ли­ли­я Лок­ма­но­ва). Та­тарс­тан мөф­ти­я­те рес­пуб­ли­ка­да яшәү­че мө­сел­ман­нар өчен ге­нә эш­ләр­гә ти­еш тү­гел. Мәс­кәү, Рос­си­я үзәк тө­бә­ге һәм Чу­ва­ши­я Рес­пуб­ли­ка­сы мөф­ти­е, Рос­си­я мө­сел­ман­на­ры ди­ни шу­ра­сы җи­тәк­че­се Әл­бир Крга­нов шун­дый фи­кер­дә. “Бө­тен та­тар­лар Ка­зан­га ка­рап то­ра. Рос­си­я­дә­ге та­тар мөф­ти­ят­лә­рен оеш­ты­ра тор­ган… More...