Я горжусь тобой, прадед!

Ра­бо­та уче­ни­ка 9А класс МБО­У «Шы­гыр­данс­ка­я СОШ име­ни про­фес­со­ра Э.З.Фе­и­зо­ва» Хус­нет­ди­но­ва Ис­ла­ма Ил­ду­со­ви­ча,  Науч­ный ру­ко­во­ди­тель За­ки­ро­ва Гель­фи­я Аф­за­лет­ди­нов­на, пре­по­да­ва­тель МБО­У «Шы­гыр­данс­ка­я СОШ име­ни про­фес­со­ра Э.З.Фе­и­зо­ва О Ве­ли­кой Оте­чест­вен­ной вой­не на­ше по­ко­ле­ни­е уз­на­ёт из ки­но­филь­мов, книг, учеб­ни­ков. Но что-то конк­рет­но­е, бе­ру­ще­е за ду­шу, сво­ё, род­но­е мы мо­жем по­лу­чить толь­ко из се­мей­ных ар­хи­вов, се­мей­ных ис­то­рий, расс­ка­зов. Тог­да, ког­да осоз­на­ём, что… More...

70 лет Великой Победе! Конкурс фотографий

Ком­со­мол ра­йо­ны Чич­кан төп мәк­тә­бе­нең 8 сый­ныф уку­чы­сы Зи­лә Зәй­дул­ли­на эш­лә­ре, Фән­ни җи­тәк­че­се Гел­фи­я Иль­ди­зя­ров­на Зәй­дул­ли­на, рус те­ле һәм әдә­би­я­те укы­ту­чы­сы Су­гыш чо­ры ба­ла­сы  Мус­та­фи­на Аль­ба Ба­ри­ев­на мәк­тәп­тә ба­ла­лар бе­лән оч­ра­шу ва­кы­тын­да Су­гыш чо­ры ба­ла­сы Зей­дул­ли­на(Са­ли­хо­ва) Гө­ли­нә Мө­дир кы­зы Ги­бат­ди­нов Са­ид Ми­на­че­вич Ро­дил­ся 5 ма­я 1924 го­да в де­рев­ни Чич­ка­ны Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на в семь­е кол­хоз­ни­ка.… More...

Воспоминания Валитова Алимзяна Шакирзяновича, уроженца села Шыгырдан

Вы­пол­ни­ла ра­бо­ту: Хи­са­мут­ди­но­ва Лю­ци­я, уче­ни­ца 8б клас­са МБО­У «Шы­гыр­данс­ка­я СОШ №1» Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­то­ва Фа­ни­я Ки­ра­мет­ди­нов­на Ва­ли­тов Алим­зян Ша­кир­зя­но­вич (1915-2000), Ря­до­вой, крас­но­ар­ме­ец, 9099,Моск­ва, сд, 2бр. «От.вой­на» I cт., Ме­да­ли к юби­ле­ям По­бе­ды, ме­даль « Ве­те­ран тру­да» Бо­е­вой путь: Ле­нинг­рад, Эс­то­ни­я, Поль­ша «Мин 1915 нче ел­ның 17 ап­ре­лен­дә кресть­ян семь­я­сын­да ту­дым. 1934 нче ел­да Че­бок­сар­га укыр­га җи­бәр­де­ләр.… More...

Воспоминания Шихмуратова Арифуллы Алиулловича

За­пи­сал внук ве­те­ра­на , уче­ник 7а клас­са МБО­У “Шы­гыр­данс­ка­я СОШ №1” Ших­му­ра­тов Эль­мир. Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­то­ва Фа­ни­я Ки­ра­мет­ди­нов­на, пе­да­гог-пси­хо­лог. Ших­му­ра­тов Ари­фул­ла Али­ул­ло­вич (1924-2008). Ря­до­вой, 139 сп. «Кр. Звез­да» « Отеч.вой­на» IIст. ( из кни­ги Па­мя­ти) “Мин 1924 ел­ның 23 нче фев­ра­лен­дә ту­дым. 1932 нче ел­да мәк­тәп­кә кер­дем. Мәк­тәп­тә 7 класс бе­те­реп 39 ел­лар­да кол­хоз­да са­бан сө­реп,… More...

Воспоминания Валитова Сафиуллы Алиулловича

Ра­бо­ту вы­пол­нил: Ва­ли­тов Ри­нат, уче­ник 8б клас­са МБО­У “Шы­гыр­данс­ка­я СОШ №1” Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­то­ва Фа­ни­я Ки­ра­мет­ди­но­ви­ча Ва­ли­тов Са­фи­ул­ла Али­ул­ло­вич, (1909 – 2000), стар­ший сер­жант, 606 cп, 36 д., ЗФ Наг­ра­ды: 1. Ме­даль « За от­ва­гу» 2. «За ос­во­бож­де­ни­е Поль­ши» 3. « За ос­во­бож­де­ни­е Че­хос­ло­ва­ки­и» Ра­бот­ник кол­хо­за им. Жда­но­ва Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на ЧАССР, се­ло Чка­ло­во «Мин сөй­лә­гән ва­кый­га­лар… More...

Воспоминания Мясогутова Минегали Багаутдиновича и труженницы тыла Мясагутовой Сафуры Айнетдиновны

Вы­пол­ни­ла ра­бо­ту: Мя­со­гу­то­ва Ли­ли­я, уче­ни­ца 8а клас­са МБО­У “Шы­гыр­данс­ка­я СОШ №1 “. Ру­ко­во­ди­тель:Ва­ли­то­ва Фа­ни­я Ки­ра­мет­ди­нов­на.  Мя­со­гу­тов Ми­не­га­ли Ба­гаут­ди­но­вич (1906-1981). Ря­до­вой, 1099 сп. (Из кни­ги па­мя­ти) «Без­не баш­та Ала­тыр­га алып кит­те­лер. Шу­нан без­не Ка­зан­га мо­би­ли­зо­вать ит­те­ләр. Ка­зан­нан — Мәс­кәү­гә. Ан­на­ры без­не аер­ды­лар Мор­довс­кий ди­ви­зи­я­гә ал­ды­лар. 1099 полк Мор­довс­кий ди­ви­зи­я­гә. Ан­нан г Ка­лу­га­дан то­тын­дык су­гыш­ка. Ка­лу­га­дан Смо­ленс­кий­га… More...

Труженики тыла, мои земляки

МБО­У «Шы­гыр­данс­ка­я СОШ име­ни про­фес­со­ра Э.З.Фе­и­зо­ва»   Ав­тор: уче­ни­ца «9Б»клас­са Ва­ли­ул­ли­на Гуль­наз, Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­ул­ли­на Ми­ля­у­ше Аб­ду­ла­ха­тов­на Ра­бо­та над те­мой мо­е­го исс­ле­до­ва­ни­я на­ча­лась с то­го, что 2015г. вся на­ша стра­на бу­дет празд­но­вать 70-ле­ти­е по­бе­ды в Ве­ли­кой Оте­чест­вен­ной вой­не. Мне как ни­ко­му дру­го­му по­вез­ло. Я уз­на­ла о вой­не и со­бы­ти­ях то­го вре­ме­ни от сво­ей пра­ба­буш­ки Шай­дул­ло­вой Ка­ди­ри Ни­за­мут­ди­нов­ны. Она расс­ка­за­ла о… More...

70 лет Великой Победе! Судьба солдата.

Ра­бо­ту вы­пол­ни­ла уче­ни­ца 9 б клас­саМ­БО­У «Шы­гыр­данс­ка­я СОШ №1»Тай­ма­со­ва Зи­ля Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­то­ва Фа­ни­я­Ки­ра­мет­ди­нов­на Ра­фи­ков Нур­га­ли Ми­не­га­ли­е­вич, род.1918. Та­та­рин. Приз­ван Чка­ловс­ким РВК. Ря­до­вой. Про­пал без вес­ти в ма­е 1942 (из Кни­ги па­мя­ти). Ра­фи­ков Нур­га­ли Ми­не­га­ли­е­вич, 05.07.1922 го­да рож­де­ни­я, уро­же­нец се­ла Шы­гыр­дан. Был приз­ван в ар­ми­ю, за­тем ока­зал­ся на вой­не. Судь­ба во­и­на дол­го­е вре­мя бы­ла не из­вест­на.… More...

Воспоминания участника Великой Отечественной Войны Галяутдинова Шерифа Харисовича

Ра­бо­ту вы­пол­ни­ла уче­ни­ца 9 б клас­са МБО­У « Шы­гыр­данс­ка­я СОШ №1» Тай­ма­со­ва Зи­ля Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­то­ва Фа­ни­я Ки­ра­мет­ди­нов­на Га­ля­ут­ди­нов Ше­риф Ха­ри­со­вич (1920 – 1980). Ка­пи­тан, 198 сд, 397 минп, ЛФ. ВФ. « Крас­на­я Звез­да», « Оте­чест­вен­на­я Вой­на» II ст. (из Кни­ги Па­мя­ти) Бө­ек Җи­ңү­гә — 70 ел! Су­гыш ел­ла­ры ера­гай­ган­нан ера­га­я ба­ра, лә­кин ул ки­тер­гән әр­нү… More...

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Хусеинова Минзагита Хабибулловича, ветерана, жителя села Шыгырдан Батыревского района ЧР

Ра­бо­ту вы­пол­нил Ху­се­и­нов Ди­нар, уче­ник 10 клас­са МБО­У “Шы­гыр­данс­ка­я СОШ№1”, прав­нук ве­те­ра­на Ху­се­и­но­ва М. Х. Ру­ко­во­ди­тель: Ва­ли­то­ва Фа­ни­я Ки­ра­мет­ди­нов­на Ху­се­и­нов Мин­за­гит Ха­би­бул­ло­вич (1906 – 1981). Ря­до­вой, 1484 сп, 2 сд, Ст.Ф ( из Кни­ги па­мя­ти) Ху­се­и­нов Мин­за­гит Ха­би­бул­ла улы 1906 ел­да Ба­тыр ра­йо­ны Чка­ловс­ко­е авы­лын­да ту­ган ( хә­зер­ге Шы­гыр­дан), Бө­ек Ва­тан су­гы­шы ве­те­ра­ны. Су­гыш­тан исән… More...