Теги: Урмай

Торжественные мероприятия в Центральной мечети д. Урмаево

В д. Ур­ма­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки прош­ли тор­жест­вен­ны­е ме­роп­ри­я­ти­я при­у­ро­чен­ны­е к 24 -ле­ти­ю пер­вой в де­рев­не пост­пе­рест­ро­еч­ной ме­че­ти. На тор­жест­вен­ном ме­роп­ри­я­ти­и при­ня­ли учас­ти­е муф­тий Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки Аль­бир хаз­рат Крга­нов, пред­се­да­тель Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­ва­ши­и Ман­сур хаз­рат Хай­бул­лов, има­мы д. Ур­ма­е­во, То­ка­е­во и при­хо­жа­не ме­че­ти. Ме­роп­ри­я­ти­е на­ча­лось с обе­ден­но­го на­ма­за. Пос­ле… More...

В Нагороной мечети с. Урмаево прошло коллективное разговение

В ме­че­ти «Тау­ба­шы» (На­гор­на­я) сос­то­ял­ся ужин — раз­го­ве­ни­е для жи­те­лей се­ла Ур­ма­е­во. А нес­коль­ко дней на­зад та­кой же иф­тар сос­то­ял­ся и в Со­бор­ной ме­че­ти «Ка­ра пу­лат» с. Ур­ма­е­во. Ме­четь «Тау ба­шы» встре­ча­ет гос­тей и жи­те­лей се­ла Ур­ма­е­во пря­мо при въез­де в се­ло и сто­ит она воз­вы­ша­ясь на ма­лень­кой го­ре. Имен­но по­э­то­му, эту ме­четь (их в… More...

В Комсомольском районе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальное наследие» («Милли мирас»)

25 ок­тяб­ря в Ком­со­мольс­ком ра­йо­не прош­ла  Меж­ре­ги­о­наль­на­я науч­но — прак­ти­чес­ка­я кон­фе­рен­ци­я «На­ци­о­наль­но­е нас­ле­ди­е» («Мил­ли ми­рас»). Ор­га­ни­за­то­ры кон­фе­рен­ци­и — На­ци­о­наль­но — куль­тур­на­я ав­то­но­ми­я та­тар и Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман ЧР, Ми­нис­терст­во куль­ту­ры, по де­лам на­ци­о­наль­нос­тей и ар­хив­но­го де­ла Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки приг­ла­си­ли к раз­го­во­ру са­мый ши­ро­кий круг об­щест­вен­нос­ти — от уче­ных и ду­хов­ных ли­де­ров до учи­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей… More...

В мектебе при мечети «Кара пулат» начался образовательный процесс

Ок­тябрь — ме­сяц для всех мек­те­бе при ме­че­тях Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман ЧР — это ме­сяц на­ча­ла уче­бы. В мек­те­бе при Со­бор­ной ме­че­ти «Ка­ра пу­лат» Ур­ма­евс­ко­го мух­та­си­ба­та сос­то­я­лось тор­жест­вен­но­е отк­ры­ти­е но­во­го учеб­но­го го­да. На це­ре­мо­ни­и отк­ры­ти­я при­ня­ли учас­ти­е имам — ха­ты­бы всех трех ме­че­тей се­ла Ур­ма­е­во, при­хо­жа­не, пред­се­да­тель Со­ве­та на­ци­о­наль­но — куль­тур­ной ав­то­но­ми­и та­тар Чу­ва­ши­и Фа­рит  Ги­бат­ди­нов. Имам —… More...

«Кара Пулат» объявлен соборной мечетью

Муф­тий Аль­бир хаз­рат Крга­нов объ­я­вил ме­четь «Ка­ра Пу­лат» д. Ур­ма­е­во Ком­со­мольс­ко­го Со­бор­ной ме­четь­ю. Указ об этом под­пи­сал муф­тий и объ­я­вил об этом во вре­мя встре­чи с при­хо­жа­на­ми ме­че­ти. На дан­ный мо­мент Цент­раль­на­я со­бор­на­я ме­четь в Чу­ва­ши­и функ­ци­о­ни­ру­ет в с. Шы­гыр­дан и вы­пол­ня­ет роль со­бор­ной ме­че­ти для всей Чу­ва­ши­и. А ме­четь «Ка­ра пу­лат» при­хо­да № 45… More...

В мечетях Чувашии делают хатм Корана

Ме­сяц Ра­ма­зан яв­ля­ет­ся ме­ся­цем на­ча­ло нис­пос­ла­ни­я глав­ной кни­ги му­суль­ман — Ко­ра­на. Пер­вым ая­том, ко­то­рый был пе­ре­дан ан­ге­лем Джаб­ра­и­лем был «Чи­тай во имя тво­е­го Гос­по­да, Ко­то­рый сот­во­рил все су­ще­е, сот­во­рил че­ло­ве­ка из сгуст­ка кро­ви. Чи­тай, ведь твой Гос­подь — Са­мый ве­ли­ко­душ­ный… » С тех пор, Ко­ран для му­суль­ман глав­на­я кни­га, он при­сутст­ву­ет в ежед­нев­ной жиз­ни каж­до­го… More...

Заместитель муфтия Татарстана Ильдар Баязитов: Мусульмане Чувашии – пример для страны

Очень час­то при­хо­ди­лось слы­шать о раз­ви­ти­и ис­ла­ма в Чу­ва­ши­и. При­ме­ча­тель­но, что речь шла не о боль­ших ме­га­по­ли­сах, а о сельс­кой мест­нос­ти, что до­бав­ля­ло сво­е­об­раз­ну­ю изю­мин­ку, по­то­му что, увы, мы при­вык­ли к то­му, что вся ос­нов­на­я жизнь обыч­но кру­тит­ся вок­руг круп­ных го­ро­дов. Имен­но по­э­то­му, на­вер­но­е, мно­ги­е на­ча­ли счи­тать сис­те­му воз­рож­де­ни­я и раз­ви­ти­я ис­ла­ма в Чу­ва­ши­и, осо­бен­но… More...

Заместитель муфтия Татарстана посетил Чувашию

За­мес­ти­тель по со­ци­аль­ным воп­ро­сам но­во­изб­ран­но­го муф­ти­я Та­тарс­та­на Иль­дар хаз­рат Ба­я­зи­тов по­се­тил Чу­ва­ши­ю с цель­ю оз­на­ком­ле­ни­я с опы­том ра­бо­ты муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и и му­суль­манс­ких об­щин Рес­пуб­ли­ки. Иль­дар хаз­рат в соп­ро­вож­де­ни­и ру­ко­во­ди­те­ля ап­па­ра­та Муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и Ман­сур хаз­ра­та Хай­бул­ло­ва оз­на­ко­мил­ся с дос­топ­ри­ме­ча­тель­ность­ю Чу­ва­ши­и — Со­бор­ной ме­четь­ю им. Трех спод­виж­ни­ков в се­ле Шы­гыр­дан, по­се­тил мед­ре­се «Гу­лис­тан», так­же ме­четь «Ка­ра пу­лат»… More...

В Урмаево обсудили развитие системы мектебе

В се­ле Ур­ма­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки  прош­ло  за­се­да­ни­е орг­ко­ми­те­та по ор­га­ни­за­ци­и со­ве­ща­ни­я пре­по­да­ва­те­лей воск­рес­ных кур­сов — мек­те­бе Муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и. В нем, под пред­се­да­тельст­вом Муф­ти­я Аль­бир ха­за­рат Крга­но­ва бы­ли расс­мот­ре­ны ор­га­ни­за­ци­он­ны­е  воп­ро­сы  предс­то­я­ще­го рес­пуб­ли­канс­ко­го со­ве­ща­ни­я му­ал­ли­мов Рес­пуб­ли­ки. На за­се­да­ни­и так­же  участ­во­ва­ли Пер­вый за­мес­ти­тель  муф­ти­я, Ка­зый ДУМ ЧР Са­ед­за­де хаз­рат Ги­ма­ев, рек­тор мед­ре­се «Гу­лис­тан» На­иль хаз­рат… More...

Ислам дине нигезләре фәненнән республика олимпиадасы узды

Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те, «Гөлс­тан” мәд­рә­сә­се Рес­пуб­ли­ка­ның Мә­га­риф һәм яшь­ләр сә­я­сә­те ми­нистр­лы­гы бе­лән «Ис­лам ди­не ни­гез­лә­ре” мәк­тәп фә­не­нән Рес­пуб­ли­ка олим­пи­а­да­сы оеш­тыр­ды. Әле­ге олим­пи­а­да икен­че тап­кыр уз­ды­рыл­ды. Мон­дый төр олим­пи­а­да икен­че ел оеш­ты­ры­ла. Бил­ге­ле бул­ган­ча, Ру­си­я­нең бар­лык мәк­тәп­лә­рен­дә дә хә­зер «Ди­ни мә­дә­ни­ят­ләр ни­ге­зе” фә­не укы­ты­ла. Аны 5-6 сый­ныф ба­ла­ла­ры өй­рә­нә. Ата-ана­лар­ның те­ләк-их­ты­я­җы бе­лән, ае­рым дин­нең мә­дә­ни­я­тен… More...