Теги: Ураза

Выступление Президента Чувашии Николая Федорова на встрече с председателями духовных управлений мусульман Приволжского федерального округа

Ува­жа­е­мый Гри­го­рий Алек­се­е­вич! Ува­жа­е­мы­е участ­ни­ки се­год­няш­ней встре­чи! Рад при­ветст­во­вать вас на чу­вашс­кой зем­ле, где в ми­ре и сог­ла­си­и жи­вут предс­та­ви­те­ли 97 на­ци­о­наль­нос­тей и 9 эт­ни­чес­ких групп, 12 раз­лич­ных кон­фес­сий и де­но­ми­на­ций. Сим­во­лич­но, что се­год­няш­ний предс­та­ви­тель­ный фо­рум про­хо­дит в зда­ни­и Чу­вашс­ко­го го­су­дарст­вен­но­го ака­де­ми­чес­ко­го дра­ма­ти­чес­ко­го те­ат­ра име­ни Конс­тан­ти­на Ива­но­ва, где в 2004 го­ду Пре­зи­дент Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ци­и Вла­ди­мир… More...

Чуашстан пәйгамбәрне олылый

Бу көн­нәр­дә Чу­ашс­тан­ның ар­кы­лы вә бу­е­на мәҗ­лес­ләр ба­ра. Бу як­лар­да яшә­гән мө­сел­ман та­тар­лар Мө­хәм­мәт пәй­гам­бәр­нең ту­ган кө­нен бил­ге­ләп ята­лар. Бу көн са­ен ту­ган көн­нәр, бан­кет­лар, иҗат ки­чә­лә­ре бе­лән гөр­лә­гән бү­ген­ге көн ясал­ма га­дә­те тү­гел. Га­сыр­лар­дан кил­гән га­дәт бу­ен­ча, һиҗ­ри бе­лән ра­би­гыл-әү­вәл аен­да, та­тар­лар Ал­ла­һы­ны мак­тау һәм дан­лау­лар, хә­мед вә сә­нә­ләр бе­лән, Пәй­гам­бәр әфән­де­гә са­ла­ват-шә­риф­ләр бе­лән,… More...

КАК СТАНОВЯТСЯ ВАХХАБИТАМИ ?

Ин­тервь­ю с де­ка­ном Те­о­ло­ги­чес­ко­го фа­куль­те­та Рос­сийс­ко­го Ис­ламс­ко­го Уни­вер­си­те­та (г.Ка­зань) Са­и­дом Ша­га­ви­е­вым.   Мо­жет ли са­ма ре­ли­ги­я как осо­ба­я фор­ма куль­ту­ры быть при­чи­ной тре­ний, экст­ре­миз­ма и тер­ро­риз­ма? Со­дер­жит ли ре­ли­ги­я Ис­лам нор­мы и пред­пи­са­ни­я, при­зы­ва­ю­щи­е к на­си­ли­ю, мас­со­вым убийст­вам, взры­вам и т. д., или же ее глав­на­я функ­ци­я – про­по­ве­до­ва­ни­е об­ще­че­ло­ве­чес­ких, гу­ма­нис­ти­чес­ких норм и цен­нос­тей? Ис­лам… More...

Мусульмане Чувашии отметили праздник Ураза-байрам

20 сен­тяб­ря у му­суль­ман сос­то­ял­ся празд­ник Ура­за-бай­рам. Он длит­ся три дня и за­вер­ша­ет пост, ко­то­рый ве­ру­ю­щи­е соб­лю­да­ли на про­тя­же­ни­и свя­щен­но­го ме­ся­ца Ра­ма­дан. Ут­ром во всех ме­че­тях Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки прош­ли празд­нич­ны­е бо­гос­лу­же­ни­я, а ве­че­ром в му­суль­манс­ких семь­ях – празд­нич­ны­е зас­толь­я. В тра­ди­ци­и Ура­за-бай­ра­ма вхо­дят мо­лит­вы, чте­ни­е Ко­ра­на, а так­же по­ми­но­ве­ни­е умер­ших и раз­да­ча ми­лос­ты­ни бед­ным. Празд­нич­ный… More...

Праздник Ураза-байрам в районном центре с. Комсомольское

Ура­за-Бай­рам зна­ме­ну­ет за­вер­ше­ни­е пос­та в ме­ся­це Ра­ма­дан. Он на­зы­ва­ет­ся ма­лым празд­ни­ком в про­ти­во­по­лож­ность боль­шо­му – празд­ни­ку жерт­воп­ри­но­ше­ни­я (Кур­бан-Бай­ра­му). Про­во­дят это­го празд­ни­ка «Ура­за-бай­рам» во всех та­тарс­ких на­се­лен­ных пунк­тах, так­же в се­ле­ни­ях, где му­суль­ма­не про­жи­ва­ют с граж­да­на­ми дру­гих кон­фес­сий. Вот и в се­ле Ком­со­мольс­ко­е про­жи­ва­ет око­ло 200 та­тарс­ких се­мей, му­суль­ма­не ко­то­ры­е при­дер­жи­ва­ют­ся ре­ли­ги­оз­ным и светс­ким му­суль­манс­ким тра­ди­ци­ям… More...

Поздравление Верховного муфтия России с праздником Гыйдаль-Фитр-Ураза байрам

Дос­точ­ти­мый хаз­рат! Аc-са­ля­му га­ляй­кум ва рах­ма­тул­ла­хи ва бapaкя­тух! Сер­деч­но позд­рав­ля­ю Вас и всех пра­во­вер­ных му­суль­ман Чу­вашс­кой рес­пуб­ли­ки с за­вер­ше­ни­ем бла­гос­ло­вен­но­го ме­ся­ца Ра­ма­зан и свет­лым празд­ни­ком Гый­даль-Фитр-Ура­за бай­рам! Сла­ва Все­выш­не­му Ал­лаxу, Он удос­то­ил всех нас соб­лю­де­ни­ем пос­та в этом свя­щен­ном ме­ся­це. Сле­ду­я пос­лед­не­му отк­ро­ве­ни­ю Все­мо­гу­ще­го Соз­да­те­ля и сун­не За­вер­ши­те­ля мис­си­и всех Его пос­лан­ни­ков и про­ро­ков Му­хам­мад… More...

Ид уль-фитр (Рамадан-Байрам, Ураза-Байрам) в деревне Урмаево

Пос­ле за­вер­ше­ни­я свя­щен­но­го ме­ся­ца Ра­ма­дан нас­ту­па­ет один из двух круп­ных празд­ни­ков ис­ла­ма, на­зы­ва­ю­щий­ся празд­ни­ком раз­го­ве­ни­я Ид уль-фитр (тюрк. Ура­за-Бай­рам, Ра­ма­дан-бай­рам). Око­ло ты­ся­чи му­суль­ман Ур­ма­е­во се­год­ня по­се­ти­ли ме­че­ти де­рев­ни. По окон­ча­ни­и га­е­та Ура­за-бай­рам му­суль­ма­не то­ро­пи­лись к мо­ги­лам сво­их близ­ких пред­ков. В этот день при­ня­то на­ве­щать ро­ди­те­лей, стар­ших и боль­ных, по­се­щать клад­би­ща, по­ми­на­я усоп­ших, чи­тать над мо­ги­ла­ми… More...

Премьер-министр Чувашской Республики посетил Соборную мечеть г. Чебоксар

Свя­ще­ный ме­сяц Ра­ма­зан, ме­сяц бла­гос­ло­ве­ни­я и очи­ще­ни­я, под­хо­дит к кон­цу. Пос­лед­ня­я де­ка­да это­го свя­щен­но­го ме­ся­ца му­суль­ма­на­ми по­чи­та­ет­ся осо­бо: в один из но­чей пос­лед­ней де­ка­ды при­хо­дит ночь пре­доп­ре­де­ле­ни­я – Лей­ла­туль-Кадр. Ско­ро сос­то­ит­ся и один из глав­ных празд­ни­ков му­суль­ман – Ура­за Бай­рам.    В му­суль­манс­ких об­щи­нах го­ро­дов Рес­пуб­ли­ки, в се­лах и де­рев­нях про­дол­жа­ют­ся Иф­тар – медж­ли­сы. В… More...

Ураза-пост соблюдается и в тюрьмах Чувашии.

Как со­об­щил за­мес­ти­тель Пред­се­да­те­ля ДУМЧР по ра­бо­те с Уп­рав­ле­ни­ем Фе­де­раль­ной служ­бы ис­пол­не­ни­я на­ка­за­ни­я по ЧР Ри­шат-хаз­рат Сай­да­шев му­суль­ма­не, от­бы­ва­ю­щи­е срок в мес­тах ли­ше­ни­я сво­бо­ды Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки, так же соб­лю­да­ют пост в этот Свя­щен­ный ме­сяц Ра­ма­дан. На про­тя­же­ни­и дли­тель­но­го сро­ка, в со­от­ветст­ви­и с до­го­во­рен­ность­ю, дос­тиг­ну­той меж­ду ДУМЧР и УФ­СИН, ве­дет­ся ак­тив­на­я ра­бо­та по про­ве­де­ни­ю лек­ций в… More...

Рамадан в Чувашии.

Сла­ва Все­выш­не­му Твор­цу вот уже мы дош­ли до по­ло­ви­ны пос­та Свя­щен­но­го ме­ся­ца Ра­ма­дан. Пос­тят­ся стар и млад, по­жи­лы­е де­душ­ки и ба­буш­ки поч­ти ста лет, та­ки­е как Ну­рет­дин Ха­ся­нов 98 лет, Ша­кир Ах­мет­зя­нов 85 лет и дру­ги­е. На ре­ко­мен­да­ци­и има­мов о том что, ес­ли пост вре­ден здо­ровь­ю, мож­но не пос­тить­ся, а за­ме­нить ее фи­ди­ей, они од­ноз­нач­но… More...