Теги: Ураза

Обращение Муфтия к мусульманам по случаю Ураза-Байрам

Хөр­мәт­ле дин кар­дәш­лә­рем, га­зиз ту­га­нар! Әс­сә­лә­ме­га­ләй­кем вә рах­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аның ка­ра­ма­гын­да­гы 50 дән ар­тык мә­чет-мә­хәл­лә исе­мен­нән, шу­лай ук шәх­сән үз исе­мем­нән, мөх­тә­рәм дин кар­дәш­лә­ре­без, Сез­не олы бәй­рәм­нәр­нең бер­се – Ура­за бәй­рә­ме бе­лән чын кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Мөх­тә­рәм имам- ха­тыйб­лар, мө­тә­вәл­ли­ят әгъ­за­ла­ры, хөр­мәт­ле мә­хал­лә җә­мә­га­те! Ру­си­я Мө­сел­ман­на­ры­ның Үзәк Ди­ни­я нә­за­ра­ты һәм… More...

Әлвәдаг, шәһри Рамазан!

Се­год­ня пос­лед­ний день ме­ся­ца Ра­ма­за­на-ме­ся­ца Ко­ра­на, ра­дос­ти. Дни и но­чи Ра­ма­за­на бы­ли вре­ме­нем мно­гок­рат­но­го уве­ли­че­ни­я шан­сов по­ка­яв­ших­ся быть про­щен­ны­ми, вре­мя уве­ли­че­ни­я шан­сов пе­ре­тя­нуть ча­шу ве­сов сво­их де­я­ний в сто­ро­ну доб­ра. Вче­ра му­суль­ма­не все­го ми­ра чи­та­ли пос­лед­ний в этом го­ду та­ра­вих-на­маз- спе­ци­аль­ну­ю мо­лит­ву, ко­то­ру­ю со­вер­шал Про­рок (с. а. в) во вре­мя Ра­ма­за­на. Му­суль­ма­не Чу­ва­ши­и, в пе­ре­дыш­ках во вре­мя это­го на­ма­за, в пос­лед­ни­е 10 дней… More...

Президент России В. В. Путин поздравил мусульман России с Ид уль-Фитр

Му­суль­ма­нам Рос­си­и Позд­рав­ля­ю му­суль­ман Рос­си­и с нас­туп­ле­ни­ем празд­ни­ка Ура­за -Бай­рам, зна­ме­ну­ю­ще­го окон­ча­ни­е свя­щен­но­го ме­ся­ца Ра­ма­зан. На про­тя­же­ни­и сто­ле­тий этот празд­ник оли­цет­во­ря­ет стрем­ле­ни­е лю­дей к нравст­вен­но­му со­вер­шенст­во­ва­ни­ю, ми­ло­сер­ди­ю и бла­го­чес­ти­ю. Ре­ли­ги­оз­на­я жизнь му­суль­манс­кой об­щи­ны Рос­си­и ор­га­нич­но со­че­та­ет­ся с ее об­щест­вен­ной по­зи­ци­ей. Предс­та­ви­те­ли ду­хов­ных уп­рав­ле­ний му­суль­ман ак­тив­но участ­ву­ют в дис­кус­си­ях по даль­ней­ше­му раз­ви­ти­ю граж­данс­ко­го об­щест­ва, осу­ществ­ля­ют­ся зна­чи­мы­е… More...

Татар Согыты халкына хәзрәт рәхмәт белдерә

Бис­мил­лә­һир­рах­мә­нир­ра­хим Чу­ашс­тан­ның иң ма­тур, иң күр­кәм авыл­лар­ның бер­се Та­тар Со­гы­ты авы­лы да иф­тар мәҗ­лес­лә­ре үт­кә­рү бе­лән, мә­чет­ләр­гә тә­ра­вих на­ма­зы­на йө­рү­ләр бе­лән, вә­газь вә нә­сый­хать­ләр сөй­ләү вә тың­лау бе­лән вә бү­тән төр­ле иге­лек­ләр эш­ләү бе­лән шө­гыль­лә­неп мәш ки­лә. Авыл өс­тен­дә йорт­лар­да көн дә иф­тар-авыз ачу мәҗ­лес­лә­ре оеш­ты­ры­ла. Ае­ру­ча иф­тар мәҗ­лес­лә­ре үт­кә­рү­дә авы­лы­быз­ның ур­та­лык мә­хәл­лә­се­нә бик зур… More...

Председатель Правительства РФ поздравил мусульман Чувашии

Моск­ва Пред­се­да­тель Пра­ви­тельст­ва Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ци­и Пред­се­да­те­лю Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Рес­пуб­ли­ки Чу­ва­ши­я А. Крга­но­ву Ува­жа­е­мый Муф­тий! Сер­деч­но позд­рав­ля­ю Вас с за­вер­ше­ни­ем свя­щен­но­го ме­ся­ца Ра­ма­зан и празд­ник Ура­за-бай­рам. Это – один из са­мых глав­ных ре­ли­ги­оз­ных празд­ни­ков для му­суль­ман все­го ми­ра. Ему пред­шест­ву­ет пе­ри­од ду­хов­но­го со­вер­шенст­во­ва­ни­я и за­бо­ты о нуж­да­ю­щих­ся. Се­год­ня Рос­сийс­ка­я ум­ма пе­ре­жи­ва­ет под­лин­но­е воз­рож­де­ни­е. Воз­во­дят­ся ме­че­ти, соз­да­ют­ся уни­вер­си­те­ты и мед­ре­се. Важ­но, что… More...

Муфтий Альбир хазрат Крганов принял делегацию Буинского медресе

Чу­ва­ши­ю по­се­ти­ла де­ле­га­ци­я мед­ре­се г. Бу­инс­ка Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан, под ру­ко­водст­вом Ра­шид хаз­рат Ма­ли­ко­ва. Та­тар Чу­ва­ши­и с мед­ре­се Бу­инс­ка свя­зы­ва­ет мно­го­чис­лен­ны­е креп­ки­е узы еди­но­ду­ши­я и еди­но­мыс­ли­я. Мно­ги­е та­тарс­ки­е се­ла до ре­во­лю­ци­и на­хо­ди­лись в сос­та­ве Бу­инс­ко­го уез­да, а в мед­ре­се это­го го­ро­да учи­лись мно­го­чис­лен­ны­е ша­кир­ды с та­тарс­ких сел сов­ре­мен­ной Чу­ва­ши­и, ко­то­ры­е в пос­ледст­ви­и ста­ли има­ма­ми в сво­их об­щи­нах. Бу­инс­ко­е мед­ре­се – яв­ля­ет­ся ста­рей­шим му­суль­манс­ким учеб­ным… More...

В мечети “Кара Пулат” прошел ифтар

  В ме­че­ти “Ка­ра пу­лат” де­рев­ни Ур­ма­е­во  про­шел  иф­тар,  ор­га­ни­зо­ван­ный  для при­хо­жан де­рев­ни.  Ини­ци­а­то­ром  тор­жест­вен­но­го   раз­го­ве­ни­я   был предс­та­ви­тель   Муф­ти­я­та  Чу­ва­ши­и в  ок­ру­ге – мух­та­сиб и имам ме­че­ти “Ка­ра Пу­лат” Фа­нис хаз­рат Са­фи­ул­лин.     На мадж­лис так­же  бы­ли приг­ла­ше­ны   при­хо­жа­не   дру­гих ме­че­тей де­рев­ни,  ша­кир­ды и по­се­ти­те­ли воск­рес­ных кур­сов  при  ме­че­ти. … More...

В с. Урмаево шакирды делают Хатм-ал Коран

  Ра­ма­зан – ме­сяц на­ча­ло нис­пос­ла­ни­я Ко­ра­на – бо­жест­вен­но­го ру­ко­водст­во для че­ло­ве­чест­ва, пос­лед­не­е Свя­щен­но­е Пи­са­ни­е, нис­пос­лан­но­е Бо­гом. По­э­то­му со вре­мен про­ро­ка (с.а.в.) му­суль­ма­не все­го ми­ра во вре­мя ме­ся­ца ура­за – ста­ра­ют­ся боль­ше чи­тать Божь­е сло­во. Есть еще та­ка­я тра­ди­ци­я, ко­то­ра­я на­зы­ва­ет­ся Хатм-ал Ко­ран. Это чте­ни­е Ко­ра­на по час­тям в те­че­ни­е нес­коль­ких дней. Как из­вест­но. Ко­ран ус­лов­но… More...

Үзәк Диния нәзарәте Фитра садакасы (фытыр) күләмен билгеләде

Әс­сә­лә­ме­га­ләй­кем хөр­мәт­ле  мө­сел­ман кар­дәш­ләр! Мөх­тә­сиб­ләр, имам­на­ры­быз! Та­гын бер  кат  бар­ча­ла­ры­быз­ны   мө­бә­рәк Ра­ма­зан  ае бе­лән   кот­лар­га рөх­сәт ите­гез.  Ал­ла­һы Тә­га­лә­дән бар­ча­быз да  из­ге Ра­ма­зан аен­да без­гә рә­хим-шәф­кать, яр­лы­кау­ны, һәр йорт­ка, һәр га­и­лә­гә, һәр­кай­сы­быз­га бә­хет һәм мул­лык иң­де­рү­ен со­рый­быз. Раб­бы­быз төр­ле бә­ла-ка­за­лар­дан, бә­хет­сез­лек һәм яр­лы­лык­тан сак­ла­сын иде. Ал­ла­һы ты­ныч­лык, имин­лек һәм сы­нау­лар­да тү­зем­лек на­сыйп әй­лә­сен. Хак Тә­га­лә… More...

Поздравление Муфтия Альбир хазрат Крганова по случаю наступления месяца Рамазан

Хөр­мәт­ле мө­сел­ман кар­дәш­ләр! Әс­сә­лә­ме­га­ләй­күм вә рах­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү! Бар­ча­быз­ны да, юк­тан бар кыл­ган, га­ләм­нәр Тәр­би­я­че­се бул­ган Ал­ла­һы Тә­га­лә­нең сә­лам­нә­ре бе­лән сә­лам­лим. Әм­мә бәг­дә: Агым­да­гы елы­быз­ның 19 июль ки­чен­дә, дөнь­я­быз­ның һәр поч­ма­гын­да яшә­гән мө­сел­ман­нар өчен мө­бә­рәк Ра­ма­зан ае ке­рә. Әле­ге җан-тән гый­бә­дә­те ае бул­ган ура­за ае 2012 ел­ның 18 ав­густ ах­ша­мы­на ка­дәр дә­вам итә­чәк дип кө­те­лә..… More...