Теги: Албир хәзрәт Крганов

Чуашстан имамнарының Республика мөселманнарына мөрәҗәгате

Чу­ашс­тан мө­сел­ма­на­ры  Ди­ни­я нә­за­рә­те Имам-ха­тыйб­лар  ки­ңәш­мә­се­нең  Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры­на  МӨ­РӘ­ҖӘ­ГА­ТЕ  Хөр­мәт­ле  дин кар­дәш­лә­ре­без! Хөр­мәт­ле  мә­хәл­лә хал­кы,  мө­тә­вәл­ли­лә­ре­без һәм мә­хәл­лә ида­рә­се! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аңа багъ­лы бул­ган имам-ха­тыб­лар исе­мен­нән  бар­ча­быз­ны да чын мө­сел­ман сә­ла­ме бе­лән сә­лам­ли­без. Әс­сә­лә­ме­га­ләй­кем вә рах­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү!  Чу­ашс­тан Рес­пуб­ли­ка­сын­да  бү­ген­ге көн­дә ил­ле­ләп мө­сел­ман мә­хәл­лә­се,  биш дис­тә­гә якын  мә­чет­лә­ре­без, алар кар­шын­да утыз­га… More...

Совет имамов Чувашии за единство и стабильность

В ме­че­ти «Бул­гар” г. Че­бок­са­ры сос­то­я­лось рас­ши­рен­но­е за­се­да­ни­е Пре­зи­ди­у­ма ЦРО ДУМ ЧР — со­ве­та има­мов Муф­ти­я­та Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. На за­се­да­ни­и участ­во­ва­ли Муф­тий Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и Чу­ва­ши­и, член Об­щест­вен­ной Па­ла­ты РФ Аль­бир хаз­рат Крга­нов, Ми­нистр Куль­ту­ры, по де­лам на­ци­о­наль­нос­тей и ар­хив­но­го де­ла Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки Ва­дим Пет­ро­вич Ефи­мов, на­чаль­ник от­де­ла эт­но­кон­фес­си­о­наль­ных от­но­ше­ний и ох­ра­ны куль­тур­но­го нас­ле­ди­я Ми­нис­терст­ва куль­ту­ры Крас­нов Ми­ха­ил… More...

В Чувашии прошел День татарской культуры

В г. Че­бок­са­ры во Двор­це куль­ту­ры им. Я. Ух­са­я про­шел День та­тарс­кой куль­ту­ры. Он про­во­дил­ся На­ци­о­наль­но-куль­тур­ной ав­то­но­ми­ей та­тар Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки сов­мест­но с Ду­хов­ным уп­рав­ле­ни­ем му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки с цель­ю зна­комст­ва жи­те­лей Чу­ва­ши­и с дос­ти­же­ни­я­ми та­тарс­кой куль­ту­ры, тра­ди­ци­я­ми и обы­ча­я­ми та­тарс­ко­го на­ро­да. Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки, в рам­ках празд­ни­ка ор­га­ни­зо­ва­ло по­каз ко­рот­ко­мет­раж­но­го ху­до­жест­вен­но­го филь­ма «Югал­ту» ре­жи­се­ра Иль­да­ра Яга­фа­ро­ва. Это фильм, ко­то­рый пре­зен­то­ва­ли… More...

Рафик хәзрәт Мөхәммәтшинны туган көне белән котлыйбыз

Ру­си­я Ис­лам уни­вер­си­те­ты рек­то­ры, сә­я­сәт фән­нә­ре док­то­ры Ра­фик  хәз­рәт Мө­хәм­мәт­шин­га Хөр­мәт­ле Ра­фик хәз­рәт Мө­хәм­мәт­шин! Мәс­кәү, Үзәк тө­бәк һәм Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аңа багъ­лы бул­ган мә­хәл­лә­ләр, «Гөлс­тан” мәд­рә­сә­се исе­мен­нән Сез­не ту­ган кө­не­гез бе­лән их­лас­тан кот­лый­быз. Сез, Ру­си­я­дә­ге Ис­лам­ның бү­ген­ге үсе­ше, аның за­ман­ча фән­ни юга­ры­лык­ка кү­тә­ре­лү­ен­дә, Ру­си­я Ис­ла­мын­да та­тар фак­то­рын үс­те­рү­дә, һич­шик­сез, иң зур роль­ләр­нең… More...

Муфтий хазрат участвовал на Мавлиде в Казани

Муф­тий Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и Чу­ва­ши­и Аль­бир хаз­рат Крга­нов участ­во­вал на тор­жест­вен­ном Мав­лид-бай­ра­ме в Ка­за­ни. Празд­ник был ор­га­ни­зо­ван Ду­хов­ным уп­рав­ле­ни­ем му­суль­ман Рес­пуб­ли­ки Та­тарс­тан.В прог­рам­му ве­че­ра вош­ли про­по­ве­ди ре­ли­ги­оз­ных де­я­те­лей Та­тарс­та­на, выс­туп­ле­ни­я твор­чес­ких кол­лек­ти­вов и ис­пол­ни­те­лей Та­тарс­та­на, Да­гес­та­на, Тур­ци­и. Так­же бы­ла предс­тав­ле­на пос­та­нов­ка, по­вест­ву­ю­ща­я о жиз­ни Пос­лан­ни­ка Ал­ла­ха (да бла­гос­ло­вит его Ал­лах и при­ветст­ву­ет). Аль­бир хаз­рат… More...

Муфтий Альбир хазрат Крганов поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с годовщиной Интронизации

Муф­тий Аль­бир хаз­рат Крга­нов позд­ра­вил Пат­ри­ар­ха Мос­ковс­ко­го и Все­я Ру­си Ки­рил­ла с го­дов­щи­ной Инт­ро­ни­за­ци­и. По приг­ла­ше­ни­ю Свя­щен­но­го Си­но­да Русс­кой Пра­вос­лав­ной Церк­ви 31 ян­ва­ря Муф­тий Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и Чу­ва­ши­и «Мос­ковс­кий Муф­ти­ят» ЦДУМ Рос­си­и Аль­бир хаз­рат Крга­нов при­нял учас­ти­е на тор­жест­вен­ном при­е­ме по слу­ча­ю го­дов­щи­ны Инт­ро­ни­за­ци­и Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Мос­ковс­ко­го и все­я Ру­си Ки­рил­ла. Позд­рав­ля­я гла­ву Русс­кой… More...

В ПАМЯТЬ О ПРОРОКЕ МУХАММЕДЕ (с.а.в.)

В эти дни мно­ги­е му­суль­ма­не Рос­си­и от­ме­ча­ют Мав­лид ан-На­би – день рож­де­ни­я про­ро­ка Му­хам­ме­да (с.а.в.). Осо­бен­но ши­ро­ко этот празд­ник от­ме­ча­ет­ся в му­суль­манс­ких об­щи­нах Чу­ва­ши­и. В этой свя­зи вспо­ми­на­ют­ся сло­ва ска­зан­ны­е муф­ти­ем Та­тарс­та­на Иль­ду­сом Фа­и­зо­вым, ска­зан­ны­е им 26 ок­тяб­ря 2011 го­да в се­ле Шы­гыр­дан на VIII Меж­ре­ги­о­наль­ных Шы­гыр­данс­ких чте­ни­ях: « Мы с муф­ти­ем Аль­бир-хаз­ря­том Крга­но­вым очень… More...

Мөфти Албир хәзрәт Крганов Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәизне юбилее белән котлады

Хөр­мәт­ле  Ил­дус хәз­рәт!  Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аңа баг­лы бул­ган  мә­хәл­лә­ләр, «Гөлс­тан” мәд­рә­сә­се исе­мем­нән  Сез­не 50 яшь­лек юби­ле­е­гыз бе­лән  кү­ңел­лә­ре­без­дән чык­кан их­лас  до­га һәм сә­лам­нәр бе­лән тәб­рик­ләр­гә рөх­сәт ите­гез. Хөр­мәт­ле  мөф­ти хәз­рәт! Без­нең  күз ка­ра­сы ке­бек ка­рап тор­ган Та­тарс­тан­да Сез бү­ген­ге көн­дә бик җа­вап­лы да,  шак­тый  авыр да бул­ган  ва­зи­фа баш­ка­ра­сыз. Әле­ге  хез­мәт­кә Сез… More...

Мавлид-марафон. Продолжение.

В Чу­ва­ши­и про­дол­жа­ют­ся ме­роп­ри­я­ти­я, пос­вя­щен­ны­е Мав­ли­ду, ме­сяц, в ко­то­ром ро­дил­ся пос­лед­ний про­рок, на­зы­ва­е­мый му­суль­манс­ки­ми бо­гос­ло­ва­ми пе­чать­ю про­ро­ков, Му­хам­мад (сав). Ежед­нев­но в раз­ных угол­ках на­шей рес­пуб­ли­ки, где жи­вут му­суль­ма­не, в эти дни в част­ных до­мах, квар­ти­рах ор­га­ни­зо­вы­ва­ют­ся мадж­ли­сы в честь Мав­ли­да, где чи­та­ют су­ры Ко­ра­на, де­ла­ют зикр, ис­пол­ня­ют са­ла­ва­ты и му­над­жа­ты. Али­мы на та­ких мадж­ли­сах де­ла­ют ва­азь, расс­ка­зы­ва­ют о жиз­не­де­я­тель­нос­ти Му­хам­ма­да (сав). Хо­тя, идет… More...

Поздравление Муфтия

Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те ап­па­ра­ты җи­тәк­че­се Ман­сур хәз­рәт Хай­бул­лов­ка Хөр­мәт­ле Ман­сур хәз­рәт Хай­бул­лов! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аңа багъ­лы бул­ган мә­хәл­лә һәм иҗ­ти­ма­гый оеш­ма­лар исе­мен­нән Сез­не ту­ган кө­не­гез бе­лән их­лас­тан тәб­рик итә­без. Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры­ның соң­гы ел­лар­да­гы тор­мыш-хә­я­тен­дә сез иң мө­һим ва­зи­фа­лар­ның бер­сен алып ба­ра­сыз. Бү­ген­ге Чу­ашс­тан та­тар-мө­сел­ман яңа­ры­шын­да, мә­хәл­лә, мә­хәл­лә мәк­тәп­лә­ре, да­и­ми узып тор­ган… More...