Мавлид байрам в мечети Урталык села Шыгырдан

Му­суль­ма­не  Чу­ва­ши­и в эти дни   празд­ну­ет Мав­лид бай­рам,  празд­ник в честь рож­де­ни­я Про­ро­ка (сав).  В честь Мав­ли­да  уст­ра­и­ва­ют­ся медж­ли­сы как в част­ных до­мах. так и   в ме­че­тях.  В ме­че­ти  Ур­та­лык се­ла  Шы­гыр­дан  мав­лид про­шел  с учас­ти­ем  уче­ни­ков воск­рес­ной шко­лы при ме­че­ти.  По тра­ди­ци­и,  участ­ни­ки  ис­пол­ня­ли  му­над­жа­ды и  ка­си­ди  в честь про­ро­ка (сав).  Празд­ник… More...

Муфтий Альбир хазрат Крганов провел джума намаз в мечети им. Минхажа Исмагили села Шыгырдан

Муф­тий Аль­бир хаз­рат Крга­нов про­вел пер­вый джу­ма на­маз (пят­нич­на­я мо­лит­ва) но­во­го — 2015 го­да в ме­че­ти им. Мин­ха­жа Ис­ма­ги­ли се­ла Шы­гыр­дан Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. В сво­ем пят­нич­ном ва­а­зе (про­по­ве­ди) Аль­бир хаз­рат расс­ка­зал о празд­ни­ке Мав­лид-бай­рам, ко­то­ру­ю от­ме­ча­ют в эти дни му­суль­ма­не мно­гих стран, в том чис­ле и Рос­си­и и позд­ра­вил всех соб­рав­ших­ся с этим,… More...

Как прошел Гаид-намаз в г. Чебоксары и с. Шыгырдан + ФОТОРЕПОРТАЖ

В сто­ли­це Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки г. Че­бок­са­ры Га­ид-на­маз про­шел в Со­бор­ной ме­че­ти «Бул­гар». Празд­нич­ну­ю про­по­ведь про­из­нес имам-ха­тыб Юсеф хаз­рат Юн­кин. На­род в ме­че­ти не раз­ме­шал­ся, по­э­то­му мно­ги­е при­хо­жа­не про­чи­та­ли на­маз пе­ред зда­ни­ем ме­че­ти. Пос­ле на­ма­за для всех же­ла­ю­щих был при­го­тов­лен празд­нич­ный стол, где уго­ща­ли на­ци­о­наль­ны­ми и вос­точ­ны­ми блю­да­ми. Что­бы пос­мот­реть фо­тог­ра­фи­и в боль­шом раз­ме­ре — наж­ми­те… More...

Мөфти Албир хәзрәт Кргановның Ураза бәйрәме уңаеннан котлавы.

Әс­сә­лә­мү­га­ләй­күм вә рәх­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү! Хөр­мәт­ле дин кар­дәш­лә­ре­без! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аның ка­ра­ма­гын­да­гы мә­чет-мә­хәл­лә исе­мен­нән, шу­лай ук шәх­сән үз исе­мем­нән, мөх­тә­рәм ва­тан­даш­ла­ры­быз, дин-кар­дәш­лә­ре­без, Сез­ләр­не олугъ бәй­рәм­нәр­нең бер­се – Ура­за бәй­рә­ме бе­лән чын кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Ал­лаһ Тә­га­лә­гә олугъ мак­тау­ла­ры­быз һәм рәх­мәт­лә­ре­без бул­сын, шу­шы из­ге Ра­ма­зан ае­ның мәр­хә­мәт­ле ура­за көн­нә­ре һәм төн­нә­ре ахы­ры­на якын­лаш­ты.… More...

Коллективный ифтар в мечети «Кылайчы» с. Шыгырдан

В пос­лед­ни­е дни ме­ся­ца пос­та во мно­гих ме­че­тях про­хо­дят кол­лек­тив­ны­е ужи­ны раз­го­ве­ни­я. Ме­четь ма­хал­ли «Кы­лай­чы» с. Шы­гыр­дан не стал иск­лю­че­ни­ем. В день, ког­да му­суль­ма­не от­ме­ча­ют Лей­ла­туль-ка­дер — ночь Пре­доп­ре­де­ле­ни­я и Мо­гу­щест­ва, в ме­че­ти про­хо­дил иф­тар — медж­лис. На ме­роп­ри­я­ти­и прис­туст­во­ва­ли при­хо­жа­не ме­че­ти, ува­жа­е­мы­е ак­са­ка­лы и абыс­та­и, спе­ци­аль­но приг­ла­шен­ны­е гос­ти медж­ли­са, чле­ны об­щест­вен­но­го со­ве­та ма­хал­ли. Пос­ле… More...

В мечети махалли Урталык с. Шыгырдан прошел ифтар-меджлис

В ме­че­ти «Ур­та­лык» се­ла Шы­гыр­дан Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки про­шел кол­лек­тив­ный иф­тар — тра­пе­за раз­го­ве­ни­я в ночь Мо­гу­щест­ва и Пре­доп­ре­де­ле­ни­я. Предс­та­ви­те­ли од­ной из са­мых ак­тив­ных му­суль­манс­ких об­щин Чу­ва­ши­и не ос­та­лись в сто­ро­не от иф­тар-ма­ра­фо­на 2014 г. и по тра­ди­ци­и приг­ла­си­ли на медж­лис при­хо­жан ме­че­ти, ак­са­ка­лов, абыс­та­ев, чле­нов об­щест­вен­но­го со­ве­та ма­хал­ли. Сна­ча­ла все участ­ни­ки со­вер­ши­ли пред­ве­чер­ни­е и ве­чер­ни­е… More...

Ифтар меджлис с участием казанских гостей

  Про­дол­жа­ют­ся иф­та­ры — медж­ли­сы раз­го­вень­я пос­вя­щен­ны­е в честь ме­ся­ца Ра­ма­зан. Как со­об­ща­лось ра­не­е, Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки в эти дни ор­га­ни­зо­вал се­ри­ю та­ких тор­жест­вен­ных ужи­нов. В нем при­ни­ма­ют учас­ти­е поч­тен­ны­е ак­са­ка­лы, има­мы, ша­кир­ды и все же­ла­ю­щи­е. Ме­роп­ри­я­ти­я про­хо­дят в зда­ни­и мед­ре­се «Гу­лис­тан» ДУМ ЧР. Оче­ред­ной иф­тар-медж­лис про­шел с учас­ти­ем гос­тей из Ка­за­ни. Рек­тор… More...

На берегу маленькой реки

На днях в Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке сос­то­я­лось ме­роп­ри­я­ти­е, ко­то­ро­е сто­ле­ти­я­ми сим­во­ли­зи­ру­ет друж­бу меж­ду на­ро­да­ми на тер­ри­то­ри­и Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. Ме­роп­ри­я­ти­е яв­ля­ет­ся му­суль­манс­ким, од­на­ко в нем с удо­вольст­ви­ем при­ни­ма­ют учас­ти­е и чу­ва­ши — предс­та­ви­те­ли пра­вос­ла­ви­я. Му­суль­манс­кий на­род­ный об­ряд про­хо­дит в чу­вашс­кой де­рев­не, а его ис­то­ри­я ухо­дит в глу­би­ну ве­ков. На бе­ре­гу ма­лен­кой реч­ки Кар­ла… Еже­год­но вес­ной или в на­ча­ле ле­та му­суль­ма­не Чу­вашс­кой… More...

Участники международного молодежного фестиваля побывали в татарских селах Чувашии

Участ­ни­ки Меж­ду­на­род­но­го фес­ти­ва­ля мо­ло­де­жи «Мак­сат» впер­вы­е за все вре­мя сво­е­го су­щест­во­ва­ни­я по­се­ти­ли Чу­ва­ши­ю. До это­го при­ез­жа­ю­щи­е в Та­тарс­тан мо­ло­ды­е лю­ди боль­шу­ю часть вре­ме­ни про­жи­ва­ли в ла­ге­ре «Вол­га» под Ка­зань­ю, ез­ди­ли на экс­кур­си­ю в Бол­гар. В этом го­ду, учи­ты­ва­я по­зи­тив­ну­ю ди­на­ми­ку ра­бо­ты ДУМ ЧР в нап­рав­ле­ни­и ду­хов­но-нравст­вен­но­го и куль­тур­но­го раз­ви­ти­е му­суль­ман Чу­ва­ши­и, ко­ор­ди­на­то­ры фес­ти­ва­ля про­си­ли ор­га­ни­зо­вать… More...

Олимпиада по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль « Основы исламской культуры».

В рам­ках изу­че­ни­я учеб­но­го кур­са «Ос­но­вы ре­ли­ги­оз­ных куль­тур и светс­кой эти­ки», на ос­но­ва­ни­и Сог­ла­ше­ни­я о сот­руд­ни­чест­ве меж­ду Ми­ноб­ра­зо­ва­ни­я Чу­ва­ши­и и Ду­хов­ным Уп­рав­ле­ни­ем Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки 30 ап­ре­ля  в МБО­У «То­ка­евс­ка­я СОШ» Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на прош­ла рес­пуб­ли­канс­ка­я олим­пи­а­да школь­ни­ков  по ос­но­вам ис­ламс­кой куль­ту­ры. В олим­пи­а­де при­ня­ло учас­ти­е 16 уча­щих­ся 5-6 клас­сов об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных школ Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. В сос­та­ве жю­ри ра­бо­та­ли… More...