Махалля в д.Татарские Тимяши

Местная религиозная организация мусульманский Приход №19 д.Татарские Тимяши Батыревского района ЧР при ДУМ ЧР

429358,ЧР Батыревский район ул Школьная дом №

Имам-хатыб: Закиров Шарифзян Сабирзянович

Телефон: 89063816148

Мөфти Албир хәзрәт Кргановның Ураза бәйрәме уңаеннан котлавы.

Әс­сә­лә­мү­га­ләй­күм вә рәх­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү! Хөр­мәт­ле дин кар­дәш­лә­ре­без! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аның ка­ра­ма­гын­да­гы мә­чет-мә­хәл­лә исе­мен­нән, шу­лай ук шәх­сән үз исе­мем­нән, мөх­тә­рәм ва­тан­даш­ла­ры­быз, дин-кар­дәш­лә­ре­без, Сез­ләр­не олугъ бәй­рәм­нәр­нең бер­се – Ура­за бәй­рә­ме бе­лән чын кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Ал­лаһ Тә­га­лә­гә олугъ мак­тау­ла­ры­быз һәм рәх­мәт­лә­ре­без бул­сын, шу­шы из­ге Ра­ма­зан ае­ның мәр­хә­мәт­ле ура­за көн­нә­ре һәм төн­нә­ре ахы­ры­на якын­лаш­ты.… More...

Мансур хазрат Хайбуллов посетил общину д. Татарские Тимяши Батыревского района

Ру­ко­во­ди­тель ап­па­ра­та Муф­ти­я­та Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки Ман­сур хаз­рат Хай­бул­лов со­вер­шил инс­пек­ци­он­ну­ю по­езд­ку в де­рев­ню Та­тарс­ки­е Ти­мя­ши и Ма­лы­е Ши­хир­да­ны Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. Эти две де­рев­ни рас­по­ло­же­ны на бе­ре­гу ре­ки Бу­ла, и они фак­ти­чес­ки объ­е­ди­не­ны в од­но по­се­ле­ни­е. Де­ло в том, что в 30-е го­ды прош­ло­го сто­ле­ти­я часть жи­те­лей се­ла Шы­гыр­дан пе­ре­си­лись к соп­ле­мен­ни­кам д. Та­тарс­ки­е… More...

В Чувашии прошли заседания Шыгырданского и Татарско- Сугутского мухтасибатов

Тра­ди­ци­он­но, в пер­вом ме­ся­це но­во­го го­да в Чу­ва­ши­и про­хо­дят за­се­да­ни­я Мух­та­си­ба­тов Муф­ти­я­та Чу­ва­ши­и. Они пос­вя­ще­ны де­я­тель­нос­ти об­щин, от­но­ся­щих­ся к мух­та­си­ба­там за про­шед­ший год и ут­верж­де­ни­ю пла­нов на 2013 г. На за­се­да­ни­и Та­тарс­ко-Су­гутс­ко­го мух­та­си­ба­та мух­та­сиб Га­ли­ас­кар хаз­рат Коз­лов в пер­ву­ю оче­редь об­ра­тил вни­ма­ни­е на учеб­ный про­цесс в ма­хал­лях. На дан­ный мо­мент в са­мих Та­тарс­ких Су­гу­тах учеб­ный про­цесс идет пол­ным хо­дом. В зда­ни­и Цент­раль­ной ме­че­ти ус­пеш­но функ­ци­о­ни­ру­ет уже ко­то­рый… More...

Чествование 60-летнего юбилея Д.М. Гисметдинова.

                                              Де­ле­га­ци­я та­тар му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки во гла­ве Муф­ти­я Аль­бир хаз­ра­та Крга­но­ва 31 ян­ва­ря при­ня­ла учас­ти­е на тор­жест­вен­ном ме­роп­ри­я­ти­и чест­во­ва­ни­я 60-лет­ним юби­ли­ем на­ше­го зем­ля­ка, пи­са­те­ля, по­э­та, са­ти­ри­ка Да­ми­ра Мин­са­ги­ро­ви­ча Гис­мет­ди­но­ва. Да­мир Мин­са­ги­ро­вич ро­дил­ся шесть­де­сять лет то­му на­зад в де­рев­не Та­тарс­ки­е Ти­мя­ши Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. Ре­ше­ни­ем ко­мис­си­и Ду­хов­но­го Уп­рав­ле­ни­я Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки и… More...

Пресс секретарь ДУМ ЧР Р.В. Гайфин о Межрегиональной конференции «Шыгырданские чтения»

  «Шы­гыр­данс­ки­е чте­ни­я» вы­нес­ли на все­об­ще­е об­суж­де­ни­е те­мы ду­хов­но-нравст­вен­но­го фор­ми­ро­ва­ни­я сем­ьи.   Тра­ди­ци­он­на­я пя­та­я Меж­ре­ги­о­наль­на­я науч­но-прак­ти­чес­ка­я кон­фе­рен­ци­я «Шы­гыр­данс­ки­е чте­ни­я» прош­ла в са­мом боль­шом та­тарс­ком од­но­и­мен­ном се­ле Шы­гыр­да­ны, Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на, Чу­ва­ши­и. Глу­бо­ко сим­во­лич­но, что в объ­яв­лен­ном в Рос­си­и 2008 год «Го­дом сем­ьи» и «Го­дом доб­рых дел» в Чу­ва­ши­и ор­га­ни­за­то­ры кон­фе­рен­ци­и Ду­хов­но­е Уп­рав­ле­ни­е Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки сов­мест­но… More...

Председатель НКАТ ЧР Ф.А. Гибатдинов о Межрегиональной конференции «Шыгырданские чтения»

Вче­ра, 22 ок­тяб­ря в се­ле Шы­гыр­да­ны Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на  та­та­ры Чу­ва­ши­и про­ве­ли V Меж­ре­ги­о­наль­ну­ю науч­но-прак­ти­чес­ку­ю кон­фе­рен­ци­ю «Шы­гыр­данс­ки­е чте­ни­я» на те­му «Ду­хов­но-нравст­вен­ны­е ас­пек­ты фор­ми­ро­ва­ни­я сем­ьи и под­виж­ни­чес­ка­я де­я­тель­ность в ис­ла­ме». При­ветст­вен­ным  сло­вом выс­ту­пил  пер­вый  за­мес­ти­тель Вер­хов­но­го Муф­ти­я Рос­си­и,  Пред­се­да­тель  Ду­хов­но­го Уп­рав­ле­ни­я  му­суль­ман Чу­вашс­кой  Рес­пуб­ли­ки, Муф­тий Аль­бир хаз­рат Крга­нов. Кон­фе­рен­ци­я, ор­га­ни­за­то­ра­ми ко­то­рой выс­ту­пи­ли  Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман Чу­ва­ши­и, на­ци­о­наль­но-куль­тур­на­я… More...

В деревне Татарские Тимяши установлен минарет

Се­год­ня в де­рев­не Та­тарс­ки­е Ти­мя­ши, Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на на зда­ни­е ме­че­ти был ус­та­нов­лен ми­на­рет. В 30- е го­ды му­суль­манс­кий при­ход рас­по­ла­гал­ся в зда­ни­е шко­лы, но из-за сло­жив­ших­ся обс­то­я­тельств, при­ход из­ме­нил мес­то  рас­по­ло­же­ни­я, и  про­дол­жил сво­ю ра­бо­ту в зда­ни­и ме­ди­цинс­ко­го пунк­та.На се­год­няш­ний день му­суль­манс­кий при­ход на­хо­дит­ся на сво­ем преж­нем мес­те, ме­че­ти бы­ло пе­ре­да­но зда­ни­е шко­лы.На тор­жест­вен­ном ме­роп­ри­я­ти­и… More...

Поздравляем с юбилеем!

От име­ни Пре­зи­ди­у­ма Ду­хов­но­го Уп­рав­ле­ни­я Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки и от име­ни всех има­мов, Муф­тий Крга­нов Аль­бир Риф­ка­то­вич позд­рав­ля­ет Вас,  поч­тен­ных ре­ли­ги­оз­ных де­я­те­лей с юби­ле­ем: Ах­мет­са­фи­на Ша­ки­ра Ах­мет­са­фи­но­ви­ча – Има­ма-ха­тый­ба му­суль­манс­ко­го при­хо­да № 26 се­ла То­ка­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на ЧР при ДУМ ЧР с 80-ле­ти­ем. Ша­ми­у­но­ва Ми­ни­та­ги­ра Га­ля­мет­ди­но­ви­ча – Има­ма-ха­тый­ба му­суль­манс­ко­го при­хо­да № 13 д. Та­тарс­ки­е Ти­мя­ши Ба­ты­ревс­ко­го… More...