Чебоксарский мухтасибат

Чебоксарскому мухтасибату относятся мусульманские приходы г. Чебоксар, Ново-Чебоксарск, г. Козловка, поселок Сосновка Чебоксарского района, деревни Янгильдино и Кармыш Козловского района Чувашии.

Имам-мөхтәсиб

Координаты: 428020, Чебоксар шәһәре, Ф. Гладков урамы, 18 нче йорт

Телефон: (8352) 620922

с. Янгильдино

Местная религиозная организация мусульманский приход № 28 села Янгильдино (Кармыш) Козловского района ЧР при ДУМ ЧР

429441 ЧР Козловский район с. Янгильдино ул. Центральная дом 32

Имам-хатыб: Мифтахутдинов Ахмат Ахатович

Телефон: 89033583845

д. Альменево

Местная религиозная организация мусульманскийприход № 33 деревни Альменево Козловского района ЧР при ДУМ ЧР

429445 ЧР Козловский район д Альменево ул. Верхняя дом 22

Имам-хатыб: Садыков Равхат Гарифович

г. Козловка

Местная религиозная организация мусульманскийприход № 42 «Нур» г Козловка ЧР при ДУМ ЧР

429430,ЧР, Козловский район город Козловка ул.Школьная дом №11

Председатель: Гилимянов Фаних Фанилович

Телефон: 89030643882

г.Новочебоксарск

Мусульманский Приход № 37 города Новочебоксарска при ДУМ ЧР

429950 ЧР г.Новочебоксарск ул. Советская дом 42

Председатель: Резяпов Минкадир Нуруллович

Телефон: 89279936660

г. Чебоксары

чебоксарыМусульманский приход № 18 города Чебоксары Чувашской Республики при ДУМ ЧР

428020 ЧР г Чебоксары ул Гладкова 18, мечеть «Булгар

Председатель: Сафиуллин Хайдяр Абдулбариевич

Телефон: 8(8352)485296

Выступление Мансур-хазрата Хайбуллова на торжестве в честь официального названия мечети г. Новочебоксарск

Ас­са­ла­му­а­лей­кум, ува­жа­е­мы­е му­суль­ма­не и гос­ти! От име­ни Ду­хов­но­го соб­ра­ни­я му­суль­ман Рос­си­и, и его ли­де­ра Муф­ти­я Аль­бир хаз­ра­та Крга­но­ва и от всех му­суль­ман Чу­ва­ши­и при­ветст­ву­ем Вас в этой прек­рас­ной ме­че­ти прек­рас­но­го го­ро­да Но­во­че­бок­сарс­ка. Се­год­ня мы все соб­ра­лись по очень важ­но­му мо­мен­ту в жиз­ни му­суль­ман это­го слав­но­го го­ро­да. А имен­но, по по­во­ду тор­жест­ва в честь офи­ци­аль­но­го наз­ва­ни­я… More...

Луна поднялась над Новочебоксарском

— При­е­ха­ла в Но­во­че­бок­сарск в 1961 го­ду из Баш­ки­ри­и. Да­же не меч­та­ла, что до­жи­ву ког­да-ни­будь до отк­ры­ти­я в на­шем го­ро­де ме­че­ти, — со сле­за­ми на гла­зах расс­ка­зы­ва­ет 83‑лет­ня­я Ха­ми­да Кор­не­е­ва, с бла­го­го­ве­ни­ем ка­са­ясь зо­ло­тис­то­го по­лу­ме­ся­ца — сим­во­ла ис­ла­ма, ко­то­рый че­рез нес­коль­ко ми­нут бу­дет ус­та­нов­лен на ку­пол ми­на­ре­та в оз­на­ме­но­ва­ни­е окон­ча­ни­я стро­и­тельст­ва и на­руж­ной от­дел­ки зда­ни­я.… More...

Михаил Игнатьев поспособствовал в решении проблемы с газификацией мечети в г. Новочебоксарск

5 ав­гус­та сос­то­я­лась встре­ча кан­ди­да­та на долж­ность Гла­вы Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки Ми­ха­и­ла Иг­нать­е­ва с жи­те­ля­ми го­ро­да Но­во­че­бок­сарс­ка. На встре­че при­сутст­во­вал весь ак­тив го­ро­да. Гла­ва ад­ми­нист­ра­ци­и го­ро­да Но­во­че­бок­сарск Олег Би­рю­ков от­ме­тил, что Ми­ха­ил Иг­нать­ев за­бо­тит­ся о по­вы­ше­ни­и ка­чест­ва жиз­ни жи­те­лей го­ро­да «хи­ми­ков». За го­ды его ру­ко­водст­ва рес­пуб­ли­кой здесь по­я­ви­лись но­вы­е детс­ки­е са­ды, отк­ры­ты про­из­водст­ва, бла­го­уст­ра­и­ва­лась тер­ри­то­ри­я. «Бе­зус­лов­но,… More...

Хәйдәр әфәнде Сафиуллинга туган көн тәбриге

Хөр­мәт­ле Хәй­дәр әфән­де Са­фи­ул­лин! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аңа багъ­лы бул­ган мә­чет-мә­хәл­лә­ләр исе­мен­нән Сез­гә бул­ган ка­дер-хөр­мәт һәм их­ти­ра­мы­быз­ны җит­ке­рә­без. Вә сез­не ту­ган кө­не­гез бе­лән их­лас­тан тәб­рик итә­без. Чу­ашс­тан та­тар-мө­сел­ман­на­ры ара­сын­да Сез ае­рым бер бә­һа­ле урын алып то­ра­сыз. Озак ел­лар бу­е­на мөф­ти урын­ба­са­ры, Ча­бак­сар мө­сел­ман­на­ры мә­хәл­лә­се рә­и­се бу­лып хез­мәт ку­я­сыз. Чу­ашс­тан­да­гы ди­ни үсеш­тә, аның көн­дә­лек… More...

Курбан ашы в г. Чебоксары

В Со­бор­ной ме­че­ти «Бул­гар» г. Че­бок­са­ры про­шел Кур­бан ашы для та­тарс­кой об­щест­вен­нос­ти, ор­га­ни­зо­ван­ный му­суль­манс­ким при­хо­дом го­ро­да и на­ци­о­наль­но-куль­тур­ной ав­то­но­ми­ей та­тар г. Че­бок­са­ры. Кур­бан ашы – бла­гот­во­ри­тель­ный тор­жест­вен­ный обед, ос­нов­ны­е блю­да в ко­то­ром го­то­вят­ся с жерт­вен­но­го мя­са – кур­ба­на. В Че­бок­са­рах дан­на­я ак­ци­я про­хо­ди­ла в честь ме­ся­ца Зуль­хид­жа – Кур­бан-бай­ра­ма. На ме­роп­ри­я­ти­и при­ня­ли учас­ти­е ак­ти­вис­ты та­тарс­ких… More...

Юные мусульмане г. Чебоксары посетили Шахри Болгар

Пос­ле ме­ся­ца Ра­ма­зан во мно­гих ме­че­тях Рес­пуб­ли­ки про­дол­жи­ли сво­ю ра­бо­ту детс­ки­е му­суль­манс­ки­е лет­ни­е ла­ге­ря, ор­га­ни­зо­ван­ны­е мест­ны­ми при­хо­да­ми при ме­то­ди­чес­кой по­мо­щи мед­ре­се «Гу­лис­тан». По тра­ди­ци­и, пос­ле окон­ча­ни­я лет­них ла­ге­рей де­тей жда­ли по­дар­ки. Ру­ко­водст­во со­бор­ной ме­че­ти «Бул­гар» сто­ли­цы Рес­пуб­ли­ки для де­тей ор­га­ни­зо­ва­ло по­езд­ку в свя­ты­е мес­та Шах­ри Бул­гар, ко­то­рый в эти дни был вклю­чен в спи­сок все­мир­но­го… More...

Как прошел Гаид-намаз в г. Чебоксары и с. Шыгырдан + ФОТОРЕПОРТАЖ

В сто­ли­це Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки г. Че­бок­са­ры Га­ид-на­маз про­шел в Со­бор­ной ме­че­ти «Бул­гар». Празд­нич­ну­ю про­по­ведь про­из­нес имам-ха­тыб Юсеф хаз­рат Юн­кин. На­род в ме­че­ти не раз­ме­шал­ся, по­э­то­му мно­ги­е при­хо­жа­не про­чи­та­ли на­маз пе­ред зда­ни­ем ме­че­ти. Пос­ле на­ма­за для всех же­ла­ю­щих был при­го­тов­лен празд­нич­ный стол, где уго­ща­ли на­ци­о­наль­ны­ми и вос­точ­ны­ми блю­да­ми. Что­бы пос­мот­реть фо­тог­ра­фи­и в боль­шом раз­ме­ре — наж­ми­те… More...

Мөфти Албир хәзрәт Кргановның Ураза бәйрәме уңаеннан котлавы.

Әс­сә­лә­мү­га­ләй­күм вә рәх­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү! Хөр­мәт­ле дин кар­дәш­лә­ре­без! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аның ка­ра­ма­гын­да­гы мә­чет-мә­хәл­лә исе­мен­нән, шу­лай ук шәх­сән үз исе­мем­нән, мөх­тә­рәм ва­тан­даш­ла­ры­быз, дин-кар­дәш­лә­ре­без, Сез­ләр­не олугъ бәй­рәм­нәр­нең бер­се – Ура­за бәй­рә­ме бе­лән чын кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Ал­лаһ Тә­га­лә­гә олугъ мак­тау­ла­ры­быз һәм рәх­мәт­лә­ре­без бул­сын, шу­шы из­ге Ра­ма­зан ае­ның мәр­хә­мәт­ле ура­за көн­нә­ре һәм төн­нә­ре ахы­ры­на якын­лаш­ты.… More...

В столице Чувашии ежедневно проходит ифтар для несколько сот человек

Бла­гос­ло­вен­ный Ра­ма­зан — ме­сяц бла­гих де­я­ний, в ко­то­ром каж­дый му­суль­ма­нин стре­мит­ся к до­вольст­ву Ал­ла­ха пос­редст­вом пос­та, мо­лит­вы и дру­гих бо­го­у­год­ных дел. Од­но из та­ких — на­кор­мить пос­тя­ще­го­ся. Ра­ма­зан уни­ка­лен тем, что объ­е­ди­ня­ет лю­дей раз­но­го про­ис­хож­де­ни­я. Все му­суль­ма­не оди­на­ко­во соб­лю­да­ет пост и за­тем его отк­ры­ва­ют. Все лю­ди — бед­ны­е и бо­га­ты­е, чер­ны­е и бе­лы­е, оди­на­ко­вы ис­пы­ты­ва­ют… More...

Мавлид – байрам в столице Чувашии

25 ян­ва­ря 2014 го­да во Двор­це куль­ту­ры им.  Ху­зан­га­я  сто­ли­цы Чу­ва­ши­и  —  го­ро­да Че­бок­са­ры сос­то­я­лось  празд­нич­но­е ме­роп­ри­я­ти­е, пос­вя­щен­но­е  Мав­лид  ан – На­би — дню рож­де­ни­я дос­точ­ти­мо­го Про­ро­ка Му­хам­ма­да, мир ему и бла­гос­ло­ве­ни­е Все­выш­не­го, и  ме­ся­цу Ра­би  уль  — Ав­валь.  В ме­роп­ри­я­ти­и при­ня­ли учас­ти­е Муф­тий Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и Чу­ва­ши­и Аль­бир  хаз­ра т Крга­нов, пред­се­да­тель ДУМ… More...