В Нагороной мечети с. Урмаево прошло коллективное разговение

В ме­че­ти «Тау­ба­шы» (На­гор­на­я) сос­то­ял­ся ужин — раз­го­ве­ни­е для жи­те­лей се­ла Ур­ма­е­во. А нес­коль­ко дней на­зад та­кой же иф­тар сос­то­ял­ся и в Со­бор­ной ме­че­ти «Ка­ра пу­лат» с. Ур­ма­е­во. Ме­четь «Тау ба­шы» встре­ча­ет гос­тей и жи­те­лей се­ла Ур­ма­е­во пря­мо при въез­де в се­ло и сто­ит она воз­вы­ша­ясь на ма­лень­кой го­ре. Имен­но по­э­то­му, эту ме­четь (их в… More...

Участники международного молодежного фестиваля побывали в татарских селах Чувашии

Участ­ни­ки Меж­ду­на­род­но­го фес­ти­ва­ля мо­ло­де­жи «Мак­сат» впер­вы­е за все вре­мя сво­е­го су­щест­во­ва­ни­я по­се­ти­ли Чу­ва­ши­ю. До это­го при­ез­жа­ю­щи­е в Та­тарс­тан мо­ло­ды­е лю­ди боль­шу­ю часть вре­ме­ни про­жи­ва­ли в ла­ге­ре «Вол­га» под Ка­зань­ю, ез­ди­ли на экс­кур­си­ю в Бол­гар. В этом го­ду, учи­ты­ва­я по­зи­тив­ну­ю ди­на­ми­ку ра­бо­ты ДУМ ЧР в нап­рав­ле­ни­и ду­хов­но-нравст­вен­но­го и куль­тур­но­го раз­ви­ти­е му­суль­ман Чу­ва­ши­и, ко­ор­ди­на­то­ры фес­ти­ва­ля про­си­ли ор­га­ни­зо­вать… More...

Олимпиада по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль « Основы исламской культуры».

В рам­ках изу­че­ни­я учеб­но­го кур­са «Ос­но­вы ре­ли­ги­оз­ных куль­тур и светс­кой эти­ки», на ос­но­ва­ни­и Сог­ла­ше­ни­я о сот­руд­ни­чест­ве меж­ду Ми­ноб­ра­зо­ва­ни­я Чу­ва­ши­и и Ду­хов­ным Уп­рав­ле­ни­ем Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки 30 ап­ре­ля  в МБО­У «То­ка­евс­ка­я СОШ» Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на прош­ла рес­пуб­ли­канс­ка­я олим­пи­а­да школь­ни­ков  по ос­но­вам ис­ламс­кой куль­ту­ры. В олим­пи­а­де при­ня­ло учас­ти­е 16 уча­щих­ся 5-6 клас­сов об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных школ Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. В сос­та­ве жю­ри ра­бо­та­ли… More...

ДУМ ЧР и НКАТ провели «Түгәрәк табын» и Джиен-симпозиум

Се­ло Ур­ма­е­во в прош­лу­ю пят­ни­цу стал куль­тур­ным, ду­хов­ным и об­щест­вен­ным цент­ром та­тар-му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. В этот день в се­ле прош­ли две зна­чи­мы­е рес­пуб­ли­канс­ки­е ме­роп­ри­я­ти­я: «Тү­гә­рәк та­бын»: “Роль об­щест­вен­ных Со­ве­тов в сох­ра­не­ни­и тра­ди­ци­он­но­го Ис­ла­ма в Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке” и Джи­ен – сим­по­зи­ум: « Тра­ди­ци­он­ны­е об­щест­вен­ны­е инс­ти­ту­ты та­тар в сов­ре­мен­ных ре­а­ли­ях». Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки и На­ци­о­наль­но-куль­тур­на­я… More...

Мавлид-байрам прошел в Шыгырданской махалли «Кылайчы»

11 ян­ва­ря му­суль­ма­не ма­хал­ли «Кы­лай­чы» се­ла Шы­гыр­дан, как и еди­но­вер­цы со все­го ми­ра, от­ме­ти­ли день рож­де­ни­е про­ро­ка Му­хам­ме­да (сав). По тра­ди­ци­и Мав­лид—бай­ра­ма, ве­ру­ю­щи­е ме­роп­ри­я­ти­е про­ве­ли празд­нич­но, вспом­ни­ли ис­то­ри­и из жиз­ни про­ро­ка, со­вер­ши­ли кол­лек­тив­ны­е мо­лит­вы и ис­пол­ня­ли ре­ли­ги­оз­ны­е пес­но­пе­ни­я. Мав­лид-бай­рам про­шел в ме­че­ти об­щи­ны, где участ­во­ва­ли жи­те­ли ма­хал­ли, ак­са­ка­лы и абыс­та­и, млад и стар и приг­ла­шен­ны­е гос­ти. Муф­тий Моск­вы, Цент­раль­но­го ре­ги­о­на и Чу­ва­ши­и Аль­бир хаз­рат… More...

В мечети махалли № 5 имени Рахимуллы хазрата в селе Урмаево прошел Мавлид – байрам

Мав­лид-бай­рам – тра­ди­ци­он­ный празд­ник пос­вя­щен­ный дню рож­де­ни­ю про­ро­ка (сгв) про­шел еще в од­ной ме­че­ти се­ла Ур­ма­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. От­ме­тим, что не­дав­но так­же Мав­лид-бай­рам про­шел и в Со­бор­ной ме­че­ти “Ка­ра Пу­лат” дан­но­го се­ла. В ме­че­ти им. Ра­хи­мул­лы хаз­ра­та, ко­то­ра­я бы­ла пос­то­ро­е­на в на­ча­ле 90-х го­дом прош­ло­го сто­ле­ти­я од­ним из пер­вых в рес­пуб­ли­ке, Мав­лид-бай­рам про­во­дит­ся… More...

В Чувашии прошел первый Мавлид-байрам

        В Чу­ва­ши­и на­ча­лись ме­роп­ри­я­ти­я, пос­вя­щен­ны­е празд­ни­ку Мав­лид. Пер­вый Мав­лид бай­рам в этом го­ду на тер­ри­то­ри­и рес­пуб­ли­ки был ор­га­ни­зо­ван в се­ле Ур­ма­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на. Уси­ли­я­ми Ур­ма­евс­ко­го мух­та­си­ба­та и На­и­цо­наль­но-куль­тур­ной ав­то­но­ми­и та­тар Рес­пуб­ли­ки Мав­лид бай­рам про­шел в Со­бор­ной ме­че­ти Ур­ма­е­во «Ка­ра пу­лат». Празд­ник в честь рож­де­ни­я пос­лед­не­го про­ро­ка Мухм­ма­да (сгв) отк­ры­лось со чте­ни­я ая­тов Ко­ра­на и са­ла­ва­тов.… More...

В Комсомольском районе прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальное наследие» («Милли мирас»)

25 ок­тяб­ря в Ком­со­мольс­ком ра­йо­не прош­ла  Меж­ре­ги­о­наль­на­я науч­но — прак­ти­чес­ка­я кон­фе­рен­ци­я «На­ци­о­наль­но­е нас­ле­ди­е» («Мил­ли ми­рас»). Ор­га­ни­за­то­ры кон­фе­рен­ци­и — На­ци­о­наль­но — куль­тур­на­я ав­то­но­ми­я та­тар и Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман ЧР, Ми­нис­терст­во куль­ту­ры, по де­лам на­ци­о­наль­нос­тей и ар­хив­но­го де­ла Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки приг­ла­си­ли к раз­го­во­ру са­мый ши­ро­кий круг об­щест­вен­нос­ти — от уче­ных и ду­хов­ных ли­де­ров до учи­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей… More...

Заместитель муфтия Татарстана Ильдар Баязитов: Мусульмане Чувашии – пример для страны

Очень час­то при­хо­ди­лось слы­шать о раз­ви­ти­и ис­ла­ма в Чу­ва­ши­и. При­ме­ча­тель­но, что речь шла не о боль­ших ме­га­по­ли­сах, а о сельс­кой мест­нос­ти, что до­бав­ля­ло сво­е­об­раз­ну­ю изю­мин­ку, по­то­му что, увы, мы при­вык­ли к то­му, что вся ос­нов­на­я жизнь обыч­но кру­тит­ся вок­руг круп­ных го­ро­дов. Имен­но по­э­то­му, на­вер­но­е, мно­ги­е на­ча­ли счи­тать сис­те­му воз­рож­де­ни­я и раз­ви­ти­я ис­ла­ма в Чу­ва­ши­и, осо­бен­но… More...

Ислам дине нигезләре фәненнән республика олимпиадасы узды

Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те, «Гөлс­тан” мәд­рә­сә­се Рес­пуб­ли­ка­ның Мә­га­риф һәм яшь­ләр сә­я­сә­те ми­нистр­лы­гы бе­лән «Ис­лам ди­не ни­гез­лә­ре” мәк­тәп фә­не­нән Рес­пуб­ли­ка олим­пи­а­да­сы оеш­тыр­ды. Әле­ге олим­пи­а­да икен­че тап­кыр уз­ды­рыл­ды. Мон­дый төр олим­пи­а­да икен­че ел оеш­ты­ры­ла. Бил­ге­ле бул­ган­ча, Ру­си­я­нең бар­лык мәк­тәп­лә­рен­дә дә хә­зер «Ди­ни мә­дә­ни­ят­ләр ни­ге­зе” фә­не укы­ты­ла. Аны 5-6 сый­ныф ба­ла­ла­ры өй­рә­нә. Ата-ана­лар­ның те­ләк-их­ты­я­җы бе­лән, ае­рым дин­нең мә­дә­ни­я­тен… More...