Тукай авылы мәчетенең 20 еллык бәйрәме

Ту­кай авы­лы мә­че­те­нең 20 ел­лык бәй­рә­ме бе­лән мәд­рә­сә ни­ге­зе­нә таш са­лу ча­ра­сы го­мум та­тар тан­та­на­сы­на әй­лән­де. Мә­хәл­лә бу­лып яшәп ят­кан Чу­ашс­тан­ның Ту­кай авы­лы­на ни өчен зур өмет­ләр баг­ла­на? Ту­кай авы­лы­ның та­тар­ның мил­ли яшә­е­ше­нең бе­рен­че нык­лы кү­зә­нә­ге бу­лу­ның сә­бә­бе ни­дә? 23 июль­дә Чу­ашс­тан­ның Ту­кай авы­лы (То­ка­е­во) мә­че­те ачы­лу­ның 20 ел­лы­гы һәм авыл­да яңа мәд­рә­сә ни­ге­зе­нә бе­рен­че… More...

Жители села Токаево торжественно отметили 20-летие открытия в селе мечети

Жи­те­ли се­ла То­ка­е­во тор­жест­вен­но от­ме­ти­ли 20-ле­ти­е отк­ры­ти­я в се­ле ме­че­ти 23 ию­ля все жи­те­ли на­ше­го се­ла спе­ши­ли на боль­шой празд­ник – 20-ле­ти­е ме­че­ти се­ла. 20 лет на­зад в се­ле То­ка­е­во отк­ры­ли но­ву­ю ме­четь.  Мно­го­е из­ме­ни­лось с тех пор: се­ло раз­ви­ва­ет­ся и хо­ро­ше­ет, но не­из­мен­ной ос­та­лась вер­ность жи­те­лей се­ла к сво­им тра­ди­ци­ям и сво­ей ре­ли­ги­и. Как… More...

Республиканский мусульманский детский праздник «Шәкертләр бәйрәме» в Токаево.

Рес­пуб­ли­канс­кий му­суль­манс­кий детс­кий празд­ник «Шә­керт­ләр бәй­рә­ме» 2011 го­да про­шел в се­ле То­ка­е­во Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. Этот празд­ник на­род на­зы­ва­ет по прос­то­му, детс­ким Са­бан­ту­ем. Хо­тя ша­кир­ды и не име­ют пря­мо­го от­но­ше­ни­я к по­се­ву и плу­гу в пря­мом смыс­ле это­го сло­ва, но ес­ли по­ду­мать в ду­хов­ном от­но­ше­ни­е обу­че­ни­е де­тей к гра­мо­те это то­же как по­сев. Ведь… More...

В селе Токаево прошел Республиканский детский праздник «Шэкертлэр бэйрэме»

Вче­ра в То­ка­е­во про­шел Рес­пуб­ли­канс­кий детс­кий празд­ник «Шә­керт­ләр бәй­рә­ме”. На­чал­ся это празд­ник пос­ле окон­ча­ни­я празд­но­ва­ни­я 20-ле­ти­я ме­че­ти се­ла. Май­дан «Ту­кай пар­кы» соб­рал жи­те­лей се­ла и гос­тей празд­ни­ка от ма­ла до ве­ли­ка. На май­да­не пред­ва­ри­тель­но бы­ла раз­ме­ще­на сце­на, где про­хо­ди­ла офи­ци­аль­на­я часть тор­жест­ва и кон­церт. Так­же на празд­ник бы­ли при­ве­зе­ны раз­лич­ны­е атт­рак­ци­о­ны, на ко­то­рых с удо­вольст­ви­ем… More...