РЕШЕНИЕ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

РЕ­ШЕ­НИ­Е ДУ­ХОВ­НО­ГО УП­РАВ­ЛЕ­НИ­Я МУ­СУЛЬ­МАН ЧУ­ВАШС­КОЙ РЕС­ПУБ­ЛИ­КИ ОТ 01 АП­РЕ­ЛЯ 2020 ГО­ДА На ос­но­ва­ни­и пись­ма пред­се­да­те­ля ра­бо­чей груп­пы Опе­ра­тив­но­го шта­ба по пре­дуп­реж­де­ни­ю за­во­за и расп­рост­ра­не­ни­я но­вой ко­ро­на­ви­рус­ной ин­фек­ци­и COVID-19 на тер­ри­то­ри­и Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки, Пред­се­да­те­ля Со­ве­та по вза­и­мо­дейст­ви­ю с ре­ли­ги­оз­ны­ми объ­е­ди­не­ни­я­ми в Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке А.Са­ла­е­ва от 30.03.2020г. №02с/03-1176, СО­ОБ­ЩА­ЕМ, что в це­лях сох­ра­не­ни­я са­ни­тар­но-эпи­ди­ми­о­ло­ги­чес­ко­го бла­го­по­лу­чи­я на­се­ле­ни­я и… More...

Чуашстанның дини оешмаларында коронавирус таралуны булдырмау чаралары кабул ителде.

Мөф­ти­ят ко­ро­на­ви­рус та­ра­лу сә­бәп­ле ги­ги­е­на та­ләп­лә­ре­нә игъ­ти­бар­лы бу­лыр­га ча­кы­ра. Чу­ашс­тан­ның ди­ни оеш­ма­ла­рын­да ко­ро­на­ви­рус та­ра­лу­ны бул­дыр­мау ча­ра­ла­ры ка­бул ител­де. Ру­си­я пре­зи­ден­ты В.В.Пу­тин­ның ил хал­кы­на, Чу­а­ши­я Рес­пуб­ли­ка­сы­ның ва­кыт­лы­ча рес­пуб­ли­ка баш­лы­гы ва­зый­фа­ла­рын баш­ка­ру­чы О.А.Ни­ко­ла­ев­ның “ Ко­ро­на­ви­рус­лы йо­гыш­лы авы­ру­ны кер­тү кур­кы­ны­чын ки­ме­тү бу­ен­ча өс­тә­мә ча­ра­лар ту­рын­да”гы 18 нче март №113-рг ка­ра­рын­нан чы­гып, ЧР мә­дә­ни­ят ми­нист­ры Р.М.Ли­за­ко­ва­ның 26.03.2020 №04/11-2157 ха­ты ни­ге­зен­дә… More...

Ферит Гибатдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой

Ука­зом вре­мен­но ис­пол­ня­ю­ще­го обя­зан­нос­ти Гла­вы Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки О.Ни­ко­ла­е­ва от 19 мар­та 2020 го­да №72 «О наг­раж­де­ни­и го­су­дарст­вен­ны­ми наг­ра­да­ми Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки» за боль­шой вклад в ук­реп­ле­ни­е и раз­ви­ти­е меж­на­ци­о­наль­ных и меж­кон­фес­си­о­наль­ных от­но­ше­ний МЕ­ДАЛ­ЬЮ ОР­ДЕ­НА «ЗА ЗАС­ЛУ­ГИ ПЕ­РЕД ЧУ­ВАШС­КОЙ РЕС­ПУБ­ЛИ­КОЙ» наг­раж­ден Ги­бат­ди­нов Фе­рит Аб­дул­ло­вич – пред­се­да­тель об­щест­вен­ной ор­га­ни­за­ци­и «На­ци­о­наль­но-куль­тур­на­я ав­то­но­ми­я та­тар Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки», ди­рек­тор му­ни­ци­паль­но­го бюд­жет­но­го уч­реж­де­ни­я… More...

Соболезнование в связи уходом в лучший мир Гарефетдина абый Пахалова.

От име­ни Ду­хов­но­го соб­ра­ни­я му­суль­ман Рос­си­и, му­суль­ман Чу­ва­ши­и и се­бя лич­но, поз­воль­те вы­ра­зить род­ным и близ­ким иск­рен­ни­е чувст­ва со­бо­лез­но­ва­ни­я в свя­зи с пе­ре­хо­дом в мир иной глу­бо­ко­у­ва­жа­е­мо­го Га­ре­фет­ди­на абый Па­ха­ло­ва, учи­те­ля та­тарс­ко­го и русс­ко­го язы­ков в шко­ле го­ро­да Шу­мер­ля, а так­же Пред­се­да­те­лем при­хо­да №29. Га­ре­фет­дин Зе­ле­е­вич вёл ак­тив­ну­ю об­щест­вен­ну­ю де­я­тель­ность, соз­дал при под­держ­ке пред­се­да­те­ля рес­пуб­ли­канс­кой… More...

Сорвалась очередная попытка раскола мусульман

Во имя Ал­ла­ха Ми­лос­ти­во­го и Ми­ло­серд­но­го! Сла­ва Все­выш­не­му Ал­ла­ху и бла­гос­ло­ве­ни­е Его Про­ро­ку и Пос­лан­ни­ку Му­хам­ма­ду (мир ему). Ска­жи: «Яви­лась ис­ти­на, и сги­ну­ла ложь. Во­ис­ти­ну, ложь об­ре­че­на на по­ги­бель». (Св. Ко­ран су­ра 17 аят 81). В свя­зи с по­я­вив­шей­ся в пос­лед­ни­е дни ин­фор­ма­ци­и от­но­си­тель­но му­суль­манс­ко­го при­хо­да № 37 им. А.Ш.Шам­ба­зо­ва  г. Но­во­че­бок­сарс­ка при Ду­хов­ном Уп­рав­ле­ни­и… More...

ДСМР РЕКОМЕНДУЕТ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

18-ого дня ме­ся­ца Рад­жаб (13 мар­та), на за­се­да­ни­е Со­ве­та уле­мов Ду­хов­но­го соб­ра­ни­я му­суль­ман Рос­си­и при­ня­то за­яв­ле­ни­е в свя­зи с расп­рост­ра­не­ни­ем ин­фек­ци­и ко­ро­но­ви­ру­са. До­ку­мент разъ­яс­ня­ет по­зи­ци­ю «О ме­рах про­фи­лак­ти­ки расп­рост­ра­не­ни­я ко­ро­на­ви­ру­са в ре­ли­ги­оз­ных уч­реж­де­ни­ях». В ре­зуль­та­те, при­ни­ма­я во вни­ма­ни­е ре­ко­мен­да­ци­и Пре­зи­ди­у­ма, Со­вет уле­мов ДСМР при­нят ряд ре­ше­ний для пре­дотв­ра­ще­ни­я расп­рост­ра­не­ни­я ин­фек­ци­и в му­суль­манс­ких ре­ли­ги­оз­ных ор­га­ни­за­ци­ях по… More...

«Корбан ашы» в честь 15-летия мусульманского прихода №2 имени Саляхетдин Салимжановича

5 мар­та 2020 го­да в с. Шы­гыр­дан, про­шел «Кор­бан ашы» в честь 15-ле­ти­я му­суль­манс­ко­го при­хо­да №2 име­ни Да­мул­лы Са­лим­жан хаз­ра­та се­ла Шы­гыр­дан Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки при Цент­ра­ли­зо­ван­ной Ре­ли­ги­оз­ной Ор­га­ни­за­ци­и Ду­хов­но­е Уп­рав­ле­ни­е Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки. На тор­жест­вен­ном ме­роп­ри­я­ти­и так­же при­сутст­во­ва­ли гла­ва Шы­гыр­данс­ко­го сельс­ко­го по­се­ле­ни­я Мин­сур Ва­ли­тов, Пред­се­да­тель Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки, член Об­щест­вен­ной па­ла­ты  Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки  Ман­сур хаз­рат Хай­бул­лов и приг­ла­шен­ны­е гос­ти. Отк­рыл ме­роп­ри­я­ти­е имам ме­че­ти .… More...

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев посетил Батыревский район

13 мар­та 2020 го­да ври­о Гла­вы Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки  Олег Ни­ко­ла­ев  по­се­тил Ба­ты­ревс­кий ра­йон Олег Ни­ко­ла­ев по­се­тил мик­ро­ра­йон «За­пад­ный» в с.Шы­гыр­дан: в рам­ках го­су­дарст­вен­ной прог­рам­мы Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки «Раз­ви­ти­е сельс­ко­го хо­зяйст­ва и ре­гу­ли­ро­ва­ни­е рын­ка сельс­ко­хо­зяйст­вен­ной про­дук­ци­и, сырь­я и про­до­вольст­ви­я Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки» на 2013–2020 го­ды здесь ре­а­ли­зо­ван про­ект «Комп­лекс­на­я ком­пакт­на­я заст­рой­ка и бла­го­уст­ройст­во мик­ро­ра­йо­на «За­пад­ный» в с.Шы­гыр­дан»: за 2… More...