В мечети д. Байдеряково Шемуршинского района в торжественной обстановке состоялась передача полномочий имама — хатыба

В ме­че­ти д. Бай­де­ря­ко­во Трех­бал­та­евс­ко­го сельс­ко­го по­се­ле­ни­я Ше­мур­шинс­ко­го ра­йо­на сос­то­я­лось зна­ме­на­тель­но­е со­бы­ти­е.  Га­ре­фет­дин хаз­рат пе­ре­дал пол­но­мо­чи­я Има­ма-ха­ты­ба Чу­ма­ро­ву Фа­я­зу  Га­я­зет­ди­но­ви­чу.  На тор­жест­вен­ном ме­роп­ри­я­ти­и при­ня­ли учас­ти­е  пред­се­да­тель Ду­хов­но­го уп­рав­ле­ни­я му­суль­ман Чу­ва­ши­и, член об­щест­вен­ной па­ла­ты  Ман­сур Хай­бул­лов и  позд­ра­вил ак­са­ка­ла про­шед­шим 80-лет­ним юби­ле­ем  от име­ни Об­щест­вен­ной па­ла­ты Рес­пуб­ли­ки. — Вы бо­ле­е 20 лет слу­жи­те на­ро­ду во имя… More...

Объявление об экономическом форуме Шыгырданский диалог 2017года.

  19 сен­тяб­ря (втор­ник) 2017 го­да сос­то­ит­ся 7-ой «Сельс­кий Эко­но­ми­чес­кий фо­рум Шы­гыр­данс­кий ди­а­лог» на те­му: «Сос­то­я­ни­е, проб­ле­мы и перс­пек­ти­вы раз­ви­ти­я сельс­ких тер­ри­то­рий в сов­ре­мен­ных ус­ло­ви­ях» — еже­год­ный сельс­кий эко­но­ми­чес­кий фо­рум Шы­гыр­данс­кий ди­а­лог как мо­дель фор­ми­ро­ва­ни­я еди­ной пло­щад­ки для об­ще­ни­я сель­хозп­ро­из­во­ди­те­лей, предс­та­ви­те­лей ор­га­нов влас­ти, ду­хо­венст­ва, биз­не­са НКО и науч­но­го со­об­щест­ва для вы­ра­бот­ки сог­ла­со­ван­ной, эф­фек­тив­ной по­зи­ци­и по… More...

Специальный календарь для YII сельского экономического форума «Шыгырданский диалог»

Еже­год­ный сельс­кий эко­но­ми­чес­кий фо­рум «Шы­гыр­данс­кий ди­а­лог» ре­а­ли­зу­ет­ся как мо­дель фор­ми­ро­ва­ни­я еди­ной пло­щад­ки для об­ще­ни­я жи­те­лей се­ла, сель­хозп­ро­из­во­ди­те­лей, предс­та­ви­те­лей ор­га­нов влас­ти, ду­хо­венст­ва, биз­не­са, не­ком­мер­чес­ких объ­е­ди­не­ний и науч­но­го со­об­щест­ва для вы­ра­бот­ки сог­ла­со­ван­ной, эф­фек­тив­ной по­зи­ци­и по ус­той­чи­во­му раз­ви­ти­ю се­ла. Ор­га­ни­за­то­ры фо­ру­ма- Ду­хов­но­е уп­рав­ле­ни­е му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки при под­держ­ке Ми­нис­терст­ва сельс­ко­го хо­зяйст­ва РФ, Фе­де­раль­ной ан­ти­мо­но­поль­ной служ­бы Рос­си­и, Ад­ми­нист­ра­ци­и Гла­вы,… More...

Сельский экономический форум «Шыгырданский диалог» 19 сентября 2017 года

19 сен­тяб­ря 2017 го­да в се­ле Шы­гыр­дан Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на сос­то­ит­ся VII «Сельс­кий эко­но­ми­чес­кий фо­рум Шы­гыр­данс­кий ди­а­лог» на те­му: «Сос­то­я­ни­е, проб­ле­мы и перс­пек­ти­вы раз­ви­ти­я сельс­ких тер­ри­то­рий в сов­ре­мен­ных ус­ло­ви­ях». При ре­а­ли­за­ци­и про­ек­та ис­поль­зу­ют­ся средст­ва го­су­дарст­вен­ной под­держ­ки, вы­де­лен­ны­е в ка­чест­ве гран­та в со­от­ветст­ви­и с рас­по­ря­же­ни­ем Пре­зи­ден­та Рос­сийс­кой Фе­де­ра­ци­и №68-рп от 05.04.2016 и на ос­но­ва­ни­ях кон­кур­са, про­ве­ден­но­го Фон­дом… More...

Обсудили тему экологии.

В рам­ках ре­а­ли­за­ци­и про­ек­та «Сельс­кий эко­но­ми­чес­кий фо­ру­ма Шы­гыр­данс­кий ди­а­лог» был про­ве­ден оп­рос на­се­ле­ни­я.  Оп­рос  по­ка­зал, что те­ма эко­ло­ги­и, в пер­ву­ю оче­редь ути­ли­за­ци­я би­о­тот­хо­дов от убо­я ско­та ак­ту­аль­на для на­се­лен­но­го пунк­та. По­то­му, что в се­ле Шы­гыр­дан жи­те­ли со­дер­жат ог­ром­но­е ко­ли­чест­во круп­но­го ро­га­то­го ско­та для их убо­я на мя­со. Кро­ме то­го, в се­ле функ­ци­о­ни­ру­ют 5 це­хов по… More...

ПРАЗДНИК ШАКИРДОВ-Детский сабантуй 2017года

13 ав­гус­та 2017 го­да в пар­ке Друж­бы на­ро­дов с.Шы­гыр­дан Ба­ты­ревс­ко­го ра­йо­на про­ве­ден тра­ди­ци­он­ный празд­ник – детс­кий Са­бан­туй «Шә­керт­ләр Бәй­рә­ме».. На празд­ник соб­ра­лись де­ти-ша­кир­ды, от­дох­нув­ши­е при лет­них ла­ге­рях му­суль­манс­ких при­хо­дов Ба­ты­ревс­ко­го и Ком­со­мольс­ко­го ра­йо­нов. За вре­мя лет­них ка­ни­кул при 16 му­суль­манс­ких при­хо­дах Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки от­дох­ну­ли бо­ле­е 600 де­тей и прош­ли ис­ламс­ки­е кур­сы. Празд­ник про­во­дит­ся 11-й раз,… More...

Добро пожаловать на Праздник Шакирдов в Шыгырдан!

До­ро­ги­е со­о­те­чест­вен­ни­ки! В  Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ке в этом го­ду 11-ый раз прой­дет Празд­ник Ша­кир­дов — Детс­кий Са­бан­туй. На этом празд­ни­ке де­ти по­ка­жут сво­и зна­ни­я по Ос­но­вам ис­ла­ма, при­об­ре­тен­ны­е на лет­них кур­сах при ме­че­тях (Вик­то­ри­на), чте­ни­е Ко­ра­на на­и­зусть и дру­ги­е кон­кур­сы по ис­ла­му. Так же бу­дут спор­тив­ны­е со­рев­но­ва­ни­я, сос­тя­за­ни­я и мно­го му­зы­ки. Ду­хов­но­е Уп­рав­ле­ни­е Му­суль­ман Чу­вашс­кой Рес­пуб­ли­ки… More...

Шәкертләр бәйрәме Шыгырданда.

Мөх­тә­рәм дин кар­дәш­ләр! Сез­не Чу­ашс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы кү­лә­мен­дә 11 нче мәр­тә­бә үт­кә­ре­лә­чәк “Шә­керт­ләр бәй­рә­ме” — мө­сел­ман ба­ла­лар Са­бан ту­е­на ча­кы­ра­быз. Шә­керт­ләр бәй­рә­мен­дә ба­ла­лар ал­ган бе­лем­нә­рен вик­то­ри­на со­рау­ла­ры, төр­ле бәй­ге­ләр­дә яры­ша­чак­лар. Бәй­рәм ба­ры­шын­да төр­ле спорт уен­на­ры, ярыш­лар, мил­ли ке­рәш һәм җыр-моң бу­ла­чак. Чу­ашс­тан Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм Шы­гыр­дан авы­лы ад­ми­нист­ра­ци­я­се ба­ры­гыз­ны да әле­ге ча­ра­да кат­на­шыр­га ча­кы­ра­быз. Шә­керт­ләр бәй­рә­ме… More...